Lý Học Đông Phương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/ Thông báo: Thay đổi nhân sự và trụ sở hoạt động của VPDD Hà Nội https://www.lyhocdongphuong.org.vn/phap-nhan/thong-bao-thay-doi-nhan-su-va-tru-so-hoat-dong-cua-vpdd-ha-noi Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông PhươngCăn cứ vào đơn từ nhiệm và quyết định ngừng tham gia công tác của anh Phạm Cương, xét thấy nhu cầu hoạt động thực tế của Văn phòng Đại diện Hà Nội nguyên do anh Phạm Cương quản lý, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương quyết định thay đổi nhân sự và trụ sở hoạt động của VPDD Hà Nội. Giới thiệu Trung tâm và các văn bản pháp lý thành lập trung tâm. https://www.lyhocdongphuong.org.vn/phap-nhan/gioi-thieu-trung-tam-va-cac-van-ban-phap-ly-thanh-lap-trung-tam Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, trực thuộc Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam (SEARAV), hoạt động trên nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và hạch toán kinh tế độc lập. Có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.