Phương pháp lấy quẻ Dịch bằng bài cào

Ngày đăng: 23/07/2008 00:00:00

Ký hiệu


Hào -x-: là hào lão âm, vì cực nên mới biến mà thành hào âm động có biệt số là 6, trong kinh dịch gọi hào âm động là Sơ lục, lục nhị, lục tam, ...., hoặc thượng lục.


Hào -o-: là hào lão dương, vì cực nên mới biến mà thành hào dương động có biệt số là 9, trong kinh dịch gọi hào dương động này là Sơ cửu, cửu nhị, cửu tam,..., hoặc thượng cửu.


Hào  : là hào thiếu dương chưa cực nên không biến, có biệt số là 7, trong kinh dịch thì không bàn đến các hào dương tĩnh.


Hào  : là hào thiếu âm chưa cực nên không biến, có biệt số là 8, trong kinh dịch cũng không bàn đến các hào âm tĩnh.


A) Phương Pháp Dùng 3 Đồng Tiền


Theo cách lấy quẻ bằng 3 đồng tiền thì người lấy quẻ thẩy 3 đồng tiền, sau đó tùy theo kết quả có bao nhiêu mặt ngửa hoặc mặt úp để định quẻ. Đặt mặt ngửa, hay đầu là H, trị số là 3, mặt úp, hay đuôi là T, trị số là 2.


Khi ta thẩy ba đồng tiền lên thì ta có một trong các kết quả sau đây:


H: đầu (head); T: đuôi (tail)


H + H + H = 3 + 3 + 3 = 9 => -o-, 9 là lão dương tức là hào dương động


H + H + T = 3 + 3 + 2 = 8 => - -, 8 là thiếu âm


H + T + H = 3 + 2 + 3 = 8 => - -


H + T + T = 3 + 2 + 2 = 7 => ---, 7 là hào thiếu dương, không động


T + H + H = 2 + 3 + 3 = 8 => - -,


T + H + T = 2 + 3 + 2 = 7 => ---,


T + T + H = 2 + 2 + 3 = 7 => ---,


T + T + T = 2 + 2 + 2 = 6 => -x-, 6 là hào lão âm tức là hào âm động


Đó là tất cả các trường hợp có thể xảy ra khi ta gieo 3 đồng tiền. Tất cả có 8 cách, trong đó


Hào -x-, xảy ra 1 lần trong 8 kết quả nên có xác suất là 1/8 hay 2/16 vậy


Hào ---, xảy ra 3 lần trong 8 kết quả nên có xác suất là 3/8 hay 6/16 vậy


Hào - -, xảy ra 3 lần trong 8 kết quả nên có xác suất là 3/8 hay 6/16 vậy


Hào -o-, xảy ra 1 lần trong 8 kết quả nên có xác suất là 1/8 hay 2/16 vậy


Ta dùng 2/16 mà không dùng 1/8 là vì muốn so sánh xác suất của các hào giữa hai phương pháp gieo đồng tiền và phương pháp cỏ thi.


B) Phương Pháp dùng Cỏ Thi


Có 50 cọng cỏ, để ra 1 cọng, còn lại là 49 cọng


1) Lần thứ nhất (49 cọng)


Chia làm 2 nhóm, A và B, lấy 1 cọng từ nhóm B kẹp vào tay trái, A và B tổng cộng còn lại là 48 cọng.


Sau đó trong nhóm A, mỗi lần lấy 4 cọng, tiếp tục khi nào còn lại 4 cọng hoặc ít hơn. Kẹp những cọng còn thừa này vào trong các ngón tay trái.


Trong nhóm B, cũng lấy đi 4 cọng mỗi lần cho tới khi nào còn lại 4 hoặc là ít hơn. Kẹp những cọng còn thừa lại này vào trong các ngón tay trái.


Xác suất của lần thứ nhất như sau:


Số cọng cỏ kẹp trong tay trái sẽ là


1 + 1 + 3 = 5


1 + 2 + 2 = 5


1 + 3 + 1 = 5


1 + 4 + 4 = 9


Cho nên xác suất của 5, P(5) = 3 / 4, xác suất của 9, P(9) = 1 / 4.


2) Lần thứ nhì (còn lại 44, hoặc 40 cọng)


Chia làm 2 nhóm, A và B, lấy 1 cọng từ nhóm B kẹp vào tay trái, A và B tổng cộng còn lại là 43 hoặc 39 cọng.


Sau đó trong nhóm A, mỗi lần lấy 4 cọng, tiếp tục khi nào còn lại 4 cọng hoặc ít hơn. Cũng như lần 1, kẹp các cọng thừa này vào các ngón tay trái.


Trong nhóm B, mỗi lần cũng lấy 4 cọng cho đến khi nào còn thừa lại 4 hoặc ít hơn. Kẹp mấy cọng thừa này vào trong các ngón tay trái.


Xác suất của lần thứ hai như sau:


Số cọng cỏ kẹp trong tay trái sẽ là


1 + 1 + 2 = 4


1 + 2 + 1 = 4


1 + 3 + 4 = 8


1 + 4 + 3 = 8


Cho nên xác suất của 4, P(4) = 1 / 2, xác suất của 8, P(8) = 1 / 2


3) Lần thứ ba (còn lại 40, 36, hoặc 32 cọng)


Lập lại y như lần thứ hai.


Xác suất của lần thứ ba như sau:


Số cọng cỏ kẹp trong tay trái sẽ là


1 + 1 + 2 = 4


1 + 2 + 1 = 4


1 + 3 + 4 = 8


1 + 4 + 3 = 8


Cho nên các sác xuất giống như lần thứ hai. P(4) = 1 / 2, P(8) = 1 / 2


Sau 3 lần như thế ta có thể có những trường hợp như sau:


5 và 4 có trị số là 3, 9 và 8 có trị số là 2


5, 4, 4 = 3 + 3 + 3 = 9, P(5,4,4) = P(5) * P(4) * P(4) = 3/4 * 1/2 * 1/2 = 3/16


5, 4, 8 = 3 + 3 + 2 = 8, P(5,4,8) = P(5) * P(4) * P(8) = 3/4 * 1/2 * 1/2 = 3/16


5, 8, 4 = 3 + 2 + 3 = 8, P(5,8,4) = P(5) * P(8) * P(4) = 3/4 * 1/2 * 1/2 = 3/16


5, 8, 8 = 3 + 2 + 2 = 7, P(5,8,8) = P(5) * P(8) * P(8) = 3/4 * 1/2 * 1/2 = 3/16


9, 4, 4 = 2 + 3 + 3 = 8, P(9,4,4) = P(9) * P(4) * P(4) = 1/4 * 1/2 * 1/2 = 1/16


9, 4, 8 = 2 + 3 + 2 = 7, P(9,4,8) = P(9) * P(4) * P(8) = 1/4 * 1/2 * 1/2 = 1/16


9, 8, 4 = 2 + 2 + 3 = 7, P(9,8,4) = P(9) * P(8) * P(4) = 1/4 * 1/2 * 1/2 = 1/16


9, 8, 8 = 2 + 2 + 2 = 6, P(9,8,8) = P(9) * P(9) * P(9) = 1/4 * 1/2 * 1/2 = 1/16


Tóm lại, theo phương pháp Cỏ Thi, xác suất của các hào như sau


Hào 9, -o-, P(9) = P(5,4,4) = 3/16


Hào 8, - -, P(8) = P(5,4,8)+P(5,8,4)+P(9,4,4) = 3/16 + 3/16 + 1/16 = 7/16


Hào 7, ---, P(7) = P(5,8,8)+P(9,4,8)+P(9,8,4) = 3/16 + 1/16 + 1/16 = 5/16


Hào 6, -x-, P(6) = P(9,8,8) = 1/16


Sau đây là bản xác suất của các hào trong của 2 phương pháp, Đồng Tiền và Cỏ Thi


...............3 Đồng Tiền.........Cỏ Thi


6 -x- : .........2/16,.................1/16


7 --- : .........6/16,.................5/16


8 - - : .........6/16,.................7/16


9 -o- : .........2/16,.................3/16


C) Phương Pháp Dùng Bài Cào


Theo bản xác suất trên, nếu bạn muốn có xác suất giống như phương pháp cỏ thi bằng cách dùng bộ bài cào, thì theo cách sau đây:


Cơ đỏ = 7 --- : là hào dương tỉnh, là Hỏa, lấy 5 lá


Rô đỏ = 9 -o- : là hào dương biến, là Kim, lấy 3 lá


Chuồn đen = 8 - - : là hào âm tỉnh, là Mộc, lấy 7 lá


Bích đen = 6 -x- : là hào âm biến, là Thủy, lấy 1 lá


Đỏ là dương, Cơ thiếu dương nên không biến, Rô là lão dương vì cực mà động rồi biến.


Đen là âm, Chuồn là thiếu âm nên không biến, Bích là lão âm vì cực mà động rồi biến.


Tóm lại là 5 lá cơ, 3 lá rô, 7 lá chuồn, và 1 lá bích, tổng cộng là 16 lá. Xào bày (16 lá) sau đó rút 1 lá, được cơ thì là thiếu dương ---, được rô là lão dương -o-, được chuồn là thiếu âm - -, được bích là lão âm -x-. Đây là hào sơ. Sau đó bỏ lá bài lại, xào đều rồi rút tiếp hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, và hào 6. Như vậy là đã có một quẻ trùng. Phương pháp này độ xác suất giống y như cách bói cỏ thi nhé, và có thể có cả 6 hào đều động.


Xác suất của hào theo phương pháp Bài Cào như sau:


Cơ, 7: --- : 5/16


Rô, 9: -o- : 3/16


Chuồn, 8: - - : 7/16


Bích, 6: -x- : 1/16


So sánh xác suất của các hào theo 3 phương pháp Đồng Tiền, Cỏ Thi và Bài Cào


...............3 Đồng Tiền..........Cỏ Thi............Bài Cào


6 -x- : .........2/16,.................1/16,.............Bích:.......1/16


7 --- : .........6/16,.................5/16,.............Cơ:..........5/16


8 - - : .........6/16,.................7/16,..............Chuồn:....7/16


9 -o- : .........2/16,.................3/16,..............Rô:..........3/16


Phương pháp lấy quẻ Dịch dùng bài cào có các xác suất của hào giống y như của phép lấy bằng cỏ thi.

Bài viết cùng chuyên mục

Đọc sách Chu Dịch ( 09/08/2010)

Đọc và tìm hiểu về sách Chu Dịch, điều mà nảy sinh sự tồn nghi, đó là "uý thiên" và "tri thiên". Hai khái niệm này, "sợ thiên" và "biết thiên", chắc được...

Chu dịch và Kinh dịch hay nói đúng hơn là Chu dịch và Bói Dịch không hòan tòan giống nhau.

Chương II: Văn minh Văn Lang và thuật Địa lý cổ Đông Phương. Vấn đề lý luận của thuật phong thủy: Hòn đất mà biết nói năng,Thì thầy Địa lý hàm răng chẳng còn.

Sự liên quan hành của Cục số trong Tử Vi & vận khí theo Lạc thư Hoa giáp. Sự thay đổi về hành trong vận khí hàng năm của một Hoa Giáp sẽ dẫn đến việc thay đổi rất nhiều những vấn đề liên quan...

Phụ chương: Hậu thiên bát quái nguyên thủy và Hà đồ lý giải một số hiện tượng liên quan. Bí ẩn Tam hợp Kim cục Tỵ Dậu Sửu: Thuyết Âm dương Ngũ hành ứng dụng trong việc tìm hiểu sự tương tác giữa...

Cội nguồn và những phương vị sai lệch trong thuật phong thủy. Do chủ đề cuốn sách không có mục đích tìm hiểu về thuật phong thủy, vì vậy chỉ xin được trình bày một số vấn đề căn bản trong phương...

Lý giải về nguyên nhân hiện tượng quẻ Cấn ở trung cung trong ứng dụng của thuật phong thủy tử văn minh Văn Lang. Trong sự ứng dụng của thuật Phong Thủy, các thầy địa lý dùng quẻ Cấn đặt ở trung...

Chương III: Thiên văn cổ Đông Phương và những hiện tượng thiên văn hiện đạiVăn minh Văn Lang và thiên văn hiện đại. Qua phần chứng minh ở trên và trong chương “Văn minh Văn Lang & thuật địa lý...

Phụ chương: Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” và các chòn sao Thiên Cực BắcQua các phần trích dẫn ở trên, bạn đọc cũng nhận thấy rằng các chòm sao thiên cực bắc – theo các nhà khoa học – lần lượt...

Chương IV: Van minh Văn Lang và mục đích ra đời của kinh Dịch. Một nhận định đã được chứng minh với bạn đọc rằng: thuyết Âm dương Ngũ hành là một học thuyết vũ trụ quan cổ đại, lý giải từ sự hình...