undefined

LA BÀN PHONG THỦY - CHƯƠNG 1.1

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Phát hành: 09/06/2013

Chương 1: Giới thiệu về La bàn phong thủy (1.1)

undefined

LA BÀN PHONG THỦY - LỜI NÓI ĐẦU

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Phát hành: 29/05/2013

Bất luận thế nào thì la bàn cũng vẫn là một sự vật tồn tại trong lịch sử, rất đáng để đầu tư thời gian, tâm sức và vận dụng những quan điểm, phương pháp chính xác để tìm hiểu, nghiên cứu.

undefined

LA BÀN PHONG THỦY

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Phát hành: 29/05/2013

small_hoa20canh20ung20dung20trong20phong20thuy19

Hoa cảnh ứng dụng phong thủy

Tác giả: Nguyễn Kim Dân (Biên Soạn)

Phát hành: 19/08/2009

Phong thủy học là môn học về sinh thái môi trường của con người, cũng là môn học về chọn lọc môi trường; trên thực tế, nó chính là một môn khoa học tự nhiên được tổng hợp từ nhiều môn như: địa cầu vật lý học, thủy văn địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan môi trường học, kiến trúc học, sinh thái học và tin tức nhân mạng sinh thể học…

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5