11779576

Dương trạch tam yếu: Thiên II - Bài 4 (Phần 2)

Thứ ba 30/06/2009 12:00:00 (GMT +7)

Tác giả: Triệu Cửu Phong
Nguồn: Kiến trúc học Phương Đông

 

 

 

 

b) An 8 cung và 8 du niên:

Đây là việc làm thứ nhì mà mình đã thấy sự an bài đủ 8 cung và 8 du niên nơi trạch đồ trên, khỏi phải dẫn giải.

c) Phân cung điểm hướng 3 chỗ chính yếu:

Đây là việc làm thứ nhì mà mình đã thấy rõ Cửa cái tại Khảm, Chủ phòng tại Tốn và Bếp tại Ly, khỏi phải dẫn giải.

d) Chọn cung tốt để đặt chủ phòng và bếp:

Ba chỗ chính yếu trong ngôi Tịnh trạch này ở tại 3 cung Khảm Tốn Ly trọn thuộc về Đông tứ trạch, đó là một cách tốt. Khảm với Tốn là tương sanh và Ly với Tốn cũng tương sanh đều là hai chỗ tốt. Duy Khảm với Ly tương khắc là một chỗ khuyết điểm nhưng vẫn hỗ biến được Diên niên là kiết du niên, tốt. Cửa Khảm khắc Bếp Ly là ngoài khắc vào trong: sự bất lợi thường từ bên ngoài đem đến. Cửa Khảm sanh Chủ phòng Tốn là ngoài sanh vào trong cho nên phát đạt mau lắm. Đây cũng gọi là một cái Nhà ba tốt qui tụ đủ mọi điều phước hạnh vì 3 hỗ biến với nhau có đủ 3 kiết du niên là Sinh khí, Diên niên và Thiên y. Bởi Khảm với Tốn hỗ biến được Sinh khí, Khảm với Ly hỗ biến được Diên niên, và Tốn với Ly hỗ biến được Thiên y.

Cửa cái Khảm phối với Chủ phòng Tốn thừa Sinh khí cho nên gọi nhà này là Sinh khí trạch. Khảm dương thủy với Tốn âm Mộc là âm dương phối hợp tương sanh lại được Sinh khí tức Tham lang mộc tinh đăng diện… thật là một ngôi nhà tuyệt hảo: sanh 5 con đỗ đạt, nam thông minh, nữ thuần tú, con hiếu cháu hiền, điền sản gia tăng, lục súc hưng vượng, công danh hiển hách, nhân khẩu càng rất đông, đại khái mà nói là phú quí song toàn. Đặc điểm có Khảm sanh Tốn là ngoài sanh vào trong, nhà này đã phát đạt mà phát rất mau và bền lâu. (Mếu ngôi nhà này là Động trạch (xem thiên III) mà tạo tác cho ngăn thứ 2 hay thứ 3 cho rộnglớnnhất thì càng đại phát phú quí, dù ở bao nhiêu người, người nào cũng khá lên được). Trong nhà này có Bếp đặt tại Ly thừa Diên niên cũng là một cái bếp thịnh vượng, sanh được 4 hay 5 con (xem nhà số 36 trong thiên III).

Luận riêng về Bếp Ly phối với Cửa Khảm: Cửa Khảm phối với Bếp Ly thừa Diên niên cho nên gọi là Diên niên táo và ở Dịch kinh gọi là quẻ Hỏa thủy vị tế. Khảm dương Thủy thuộc trung nam gặp Ly âm Hỏa thuộc trung nữ là được cái dạo âm dương giao hiệp, cho nên vợ chồng chánh phối, tiền của cùng vải lụa đầy rương, công danh sáng lạng, con cháu đầy nhà… Nhưng rồi ở nhiều năm sẽ khắc vợ, tim đau mắt tật, hay bệnh hoạn. Đó là bởi Khảm Thủy khắc Ly Hỏa vậy. (Xem Bếp số 45 trong thiên VII).