Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Giải đóan Thủy Dương huyệt 25/04/2008

Thủy thế phân tả hữu đều chuyển hồi như vòng câu, bên tả câu là tốt thượng hạng, bên hữu câu là thứ hạng, bởi bên tả là chân khí ( khí phương đông) quý trọng hơn, vậy sinh ra người có mưu lược uy quyền làm nên sự oanh liệt vĩ đại, nhưng về sau thường có con nuôi kế nghiệp, là vì có Ất phương tạp khí.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Bình Dương tam pháp 25/04/2008

Bình Dương tam pháp. Ở miền Bình dương, lng khí phục tàng ư địa trung, là khí mạch chìm giấu ở trong đất, thường chỉ vi lộ mao tích, là hơi gợn lên như cái đường lông mao trên sống lưng.Vậy có thể xem thấy, mà có thể tìm được long, cục, huyệt. Người đã từng trải, thì coi như quen thuộc và tin hẳn, nhưng ai chưa được biết nhiều, thường bán tính bán nghi!

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Miên hoàn viên cục 25/04/2008

Miên hoàn viên cục. Miên hoàn viên cục, là vòng bao quanh một khu vực của cục địa, do sa thủy hồi hoàn loan bão hợp lại, có ruộng hoặc giải đất gồ lên làm cái phạm vi ranh giới như cái chân tường, bờ lũy, nhưng hình nằm thấp, nên gọi tên vắn tắt là Miên hoàn viên cục.

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Tiễn thủy tài cục 25/04/2008

Tiễn thủy tài cục. Tiễn thủy tài cục, là xem cái thủy thế và hiểu cái văn lý của thủy, tự lượng ra mà cắt nó để lập cục, đặt huyệt, định hướng, tọa cho hợp phép, nên gọi vắn tắt là Tiễn thủy tài cục.

Bảo Ngọc Thư (Phần 1) - Tam thập nhất cách 23/04/2008

"Mộc tinh quang chiếu tại bình nguyên,Thần kiếm an bài Bắc đẩu tiền.Huyệt tại kiếm phù, tinh tác án,Quan cao Hòa Thượng thị vương thiền."

Bảo Ngọc Thư (phần 1) - Quyết đoán địa cách 23/04/2008

Quyết đoán địa cách. Những cách thường hay có, đã từng thấy chứng ứng và kinh nghiệm xưa nay, nên đặt thành câu thơ phú, vấn chương, để cho dễ nhớ. Vậy tôi sưu tập lại và đính chính những câu sai lầm ( bởi khi in khắc), cho phù hợp với công thức địa lý chân truyền, biên ra minh bạch như sau:

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Điểm huyệt bộ suy luận 23/04/2008

Phần hai - Điểm huyệt bộ suy luận. Về phần Điểm Huyệt có lẽ khó hơn việc Tầm Long, nên có câu: “ Tầm long bất dị; điểm huyệt vưu nan!” ( Nghĩa là: Tìm mạch chẳng dễ, điểm huyệt càng khó!) Và câu: “ Thiên lý lai long, kết huyệt bất quá chỉ dong nhất tịch” ( Nghĩa là: Mạch đi dài ngàn dặm, đến chỗ kết huyệt chẳng qua chỉ giải lọt chiếc chiếu thôi!)Xét mấy câu như vậy, thì đủ biết rằng Điểm Huyệt khó hơn Tầm Long.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Thể thức tương đồng 23/04/2008

Mục I Thể thức tương đồng. Trước khi Điểm Huyệt, phải hiểu thế và cục, nó khai cục ở chỗ nào, bế cục ở chỗ nào; nhận kỹ xem nơi đó có phải là huyệt tinh không đã, rồi sẽ xem mạch nhập thủ chỗ nào; đường cục hội hợp ở chỗ nào; có tiền án hay không; có hậu chẩm hay không. Xem long hổ, sơn sa triều bão, tả, hữu tinh thần chứng ứng ở xung quanh huyệt tinh làm bằng cớ, tức là nội cục, lấy La kinh làm thầy chỉ phương, để đối chiếu, xê dịch mà xu cát, tị hung, cho hợp với long gia ngũ hành, thì mới quyết định là đ

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Kim tinh thu huyệt 23/04/2008

Kim tinh thì kỵ Hỏa long và Mộc long nhập thủ. Hỏa long nhập thì Kim tinh bị diệt, Mộc long nhập Mộc long bị tử! vì hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Câu chữ: “ Kim thừa hỏa vị”, “ Mộc nhập kim hương” giai bị khắc sát! Chính là nghĩa đó.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Quán mạch 23/04/2008

Quán mạch. Từ Thái Tổ đến chỗ nhập huyệt, tiết này đến tiết khác là hành long, chẳng qua xương sống sơn dắt díu liên liền thì người thường cũng biết, nhưng đến chỗ nhập huyệt, dẫu là bậc lão sư cũng chưa chắc đã biết!

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Luận huyệt trung thai, Túc, Quyết 23/04/2008

Luận huyệt trung thai, Túc, Quyết"Huyệt trung thai, tức tối nan tài!Thai tại phục trung, cầu thượng mai,Ly phúc, tức danh: thiềm nội điểm; Cấp thừa kỷ tức, hoãn thừa thai.Ai sinh, khí tụ, vi huyền diệu,Yếu tá dương hô, âm hấp hồi.Nhược thị thuần âm, thuần dương thủ,Không tương táng pháp, mộ trung bồi."

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Triều Án 23/04/2008

Triều Án. Triều và Án là cái âm, dương tương phối, ở gần là Án, ở xa là Triều.Án thì nên thấp, Triều thì nên cao, cao là tề mi, thấp là ứng tâm hay là yểm tâm. Lấy cái bản thân xuất làm Án, và cái cố tổ sơn, đặt Triều là thượng cách, cái sơn ở chỗ khác, bay ngay ra là thứ cách. Chân long tất có cái đặc án chân triều, như loại thư, hùng tương ứng hợp. Có chỗ có cận án mà không có viễn triều, cũng có chỗ có viễn triều mà không có cận án; không có viễn triều thì nên có thủy trừ tụ. Ngoại đường không có án, thì

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Nê thừa sinh khí huyệt pháp 23/04/2008

Nê thừa sinh khí huyệt pháp. Tàng tích huyệt: Mạch hành Tảo đãng xuyên nê, ẩn tại ba tâm. Nghĩa là sơn hình phân tán xuyên xuống đồng bằng như lớp sóng cồn đi, kết tác như lén lút vào trong lòng lớp sóng, có nấm đất hoặc đá nổi đột gồ lên, thì đặt táng vào chỗ đột gồ cao ấy, tất là phát đại quý.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Cửu tinh huyệt pháp luận 23/04/2008

Cửu tinh huyệt pháp luận. Nhận xét về hình thể Cửu tinh, thì thấy Phá quân và Lộc tồn có rất nhiều, nhưng nói tóm một cách dễ hiểu, là: hễ thấy tinh cát thì khí cát, hình hung thì khí hung, sơn thanh tú thì sinh người tuấn tú, sơn thô trọc thì sinh ra người ngu đục, đó là lẽ tự nhiên; không có gì là lạ!