Bảo Ngọc Thư (phần 1) - Tư Mã Đầu và Dạt Tăng vấn, đáp 19/04/2008

Tư Mã Đầu và Dạt Tăng vấn, đáp "Lối thuận cầu thì tìm thấy đất khó nhọc.Lối nghịch cầu thì tìm được đất dễ dàng.Một đằng theo chỗ Thực đi tìm chỗ Không.Một đằng theo chỗ Không đi tìm chỗ Thực."

Chủ - Môn - Táo Quyển III (tiếp theo 1) 01/04/2008

Hỏa diệm trùng trùng vô nhi nữ, cách này gọi là Phục vị trạch, nhi nữ đồng cư, thuần âm bất trưởng, lúc đầu phát đạt, nhưng nhân đinh không vượng, đàn ông đoản thọ, lâu ngày có nhiều quả phụ, hiếm con, phải nuôi con nuôi.

Chủ - Môn - Táo Quyển III (tiếp theo 2) 01/04/2008

Cách này gọi là Phục vị trạch, hai trạch ở chung, lúc đầu phát phú phát quý, dương thịnh âm suy, phụ nữ đoản thọ, nhân đinh không vượng, lâu thời góa bụa, nuôi con nuôi.

Chủ - Môn - Táo Quyển III (tiếp theo 3) 01/04/2008

Nhi nữ gian nan thị trùng phong. Cách này là phục vị trạch, thuần âm, đàn bà coi nhà, lúc đầu phát tài, âm thịnh dương suy, đàn ông đoản thọ, gái nhiều trai ít, lâu thời tuyệt tự, nuôi con nuôi

Chủ - Môn - Táo Quyển I 31/03/2008

Khái luận về dương trạch. Theo lý thuyết âm dương và ngũ hành thời Môn và chủ tương sinh là cát, tương khắc là hung. Nói về bếp nước, nơi đây là nguồn gốc nuôi dưỡng con người, không thể coi thường. Do đó, bếp cần được tương sinh với Môn, sau là tương sinh với Chủ. Tuy nhiên, nếu chỉ quan sát bếp nước mà bỏ qua Môn và Chủ thời đó lại là điều sai lầm đáng tiếc. Vậy thì Môn - Chủ - Táo phải được tương sinh theo thể liên hoàn và rất kỵ tương khắc. Ngoài ra, rất cần hợp với Mạng nguyên của Trạch chú, nếu hội đủ

Chủ - Môn - Táo Quyển I (tiếp theo 1) 31/03/2008

Phép xem Đông trạch, Biến trạch và Hóa trạch : Khi xem các trạch trên, trước hết đặt La bàn ở trong đại môn và ngoài nhà, dùng thân tự tuyên để xem Đại môn thuộc cung nào, chữ nào, thuộc Đông hay Tây Tứ trạch. Kế đến xem xét các phòng hoặc các căn nhà, lấy căn nào cao nhất làm chuẩn đặt La Bàn tại giữa và căng thập tự tuyến và xem nhà này thuộc cung nào và chữ nào. Sau hết, đến giữa bếp lại hạ La bàn, căng thập tự tuyên như trên. Như vậy là có thể xác định được phương hướng của Môn - Chủ - Táo, kết hợp cả 3

Chủ - Môn - Táo Quyển I (tiếp theo 3) 31/03/2008

Luận về cát hung các Văn, Vũ miễuLý thuyết âm dương đã được phân chia, nếu âm dương không hòa hợp là hung triệu. Nha thự cần hợp quy cách thời văn miếu cũng phải xây cất trên cát địa, tức là Tam cát, Lục tú (đã nói ở trên). Khi xét phương vị, nên đặt La Kinh trước Đại đường. Đến miếu nên đặt ở trên 3 chữ Cấn, Giáp, Tốn. Bên phải cần cao ráo, giống như ngọn bút, cây thương. Bên trái cần trống trải, thoáng đãng, liếc mắt là thấy rõ văn cát khuê lâu ở trên thành. Như vậy sẽ phát về khoa giáp...

Chủ - Môn - Táo Quyển II 31/03/2008

Lời giới thiệu : Quyển này nói về Tây tứ trạch gồm 32 môn, 32 chủ, 32 táo. Một Chủ, một môn phối hợp với 8 táo. Về Tây tứ trạch, Môn, Chủ, Táo gặp Diên Niên là Thượng cát, Thổ Kim tương sinh, phu phụ chính phối, Môn, Chủ, Táo thuộc Thiên Ất là trung cát, dù được tương sinh, ty hòa, nhưng gặp thuần âm thuần dương, nên chỉ được trung cát. Môn, chủ, táo thuộc sinh khí là thứ cát. Nói chung, nếu thuộc Tây tứ trạch thời chỉ có cát mà không có hung, nếu được phối hợp với Tây tứ cung và hợp với Mạng nguyên của trạ

Chủ - Môn - Táo Quyển II (tiếp theo 1) 31/03/2008

Cách này gọi là Phục vị trạch 2 chủ cùng chung một thửa ruộng làm giàu, ruộng vườn nhiều, sơ niên tiến phát, lâu thời hại con trai, tuyệt tự, phụ nữ làm chủ nhà cửa, bổ khuyết cung càn hay hoặc cung cấn thời tốt.

Chủ - Môn - Táo Quyển I (tiếp theo 2) 31/03/2008

Tam nguyên Mệnh Quyết : Chủ yếu của bài quyết này nói về mối tương quan giữa mạng nguyên của Trạch chủ và Bát quái phương vị, tức là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch, Mạng nguyên thời căn cứ vào năm sinh như sinh năm Giáp Tý, Ất Sửu. Đặc biệt, xem về dương trạch, không phải chỉ đích thuần xét người đó thuộc tuổi nào mà còn phải biết tuổi đó thuộc Thượng Nguyên, Trung Nguyên hay Hạ Nguyên. Mỗi nguyên được ấn định là 60 năm.

Chủ - Môn - Táo Quyển II (tiếp theo 2) 31/03/2008

Khảm táo phạm Ngũ quỷ, mọi việc bất lợi, đại hung.Cấn táo tỵ hòa với Môn và Chủ, có của mà hiểm người.Chấn táo, Mộc thổ tương khắc, thuần dương, khắc vợ, tuyệt tự.Tốn táo, ở góa, tuyệt tử, phụ nữ coi nhà, trẻ con bị hoàng thủng tỳ vị suy nhược...

Chủ - Môn - Táo Quyển II (tiếp theo 3) 31/03/2008

Càn táo là sinh khí, tốt.Khảm táo bị tiết khí, tán tài, khắc vợ.Cấn táo, phu phụ chính phối, thổ kim tương sinh, đại cát.Tốn táo, âm khắc âm, phụ nữ làm loạn, yểu vong, tuyệt tự.Ly táo Hỏa khắc Đoài Kim, ma quái vào nhà, đại hung.

Chủ - Môn - Táo Quyển II (tiếp theo 4) 31/03/2008

Phép xem Đông trạch, Môn khác với hướng NhàĐông trạch đặt môn tại bốn góc Càn khôn Cấn Đoài gọi là tứ hung, thời dùng xảo phiêu bát quái. Từ Chủ phòng qua tọa sơn khởi Du Niên, đến hướng nào và gặp sao nào tức là sao đó. Từ cửa mà tiến các sao theo ngũ hành tương sinh.

Chủ - Môn - Táo Quyển III 31/03/2008

Trọng tâm của cuốn này nói về Đông tứ trạch gồm 32 Môn, 32 Chủ, một môn một chủ phối, với bát táo, có sẵn lời giải đoán cát hung họa phúc, Môn Chủ, Táo của Đông tứ trạch lấy sinh khí làm Thượng kiết, thủy mộc tương sinh, mộc hóa thông minh. Tuy không phải là phu phụ chính phối, nhưng có âm có dương, lại được điểm là cung và sao tương sinh. Vì thế, Đông tứ trạch mới coi sinh khí là thu thượng, đại cát...