Không gian mở đón nhận cát tường 02/12/2016

Phòng khách từ xưa đến nay luôn là một không gian đóng vai trò rất quan trọng trong ngôi nhà của bạn. Chính vì vậy, bài trí phòng khách như thế nào khi bạn xây dựng một căn nhà cũng khiến bạn tốn kém không ít giấy mực.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Thể thức tương đồng 23/04/2008

Mục I Thể thức tương đồng. Trước khi Điểm Huyệt, phải hiểu thế và cục, nó khai cục ở chỗ nào, bế cục ở chỗ nào; nhận kỹ xem nơi đó có phải là huyệt tinh không đã, rồi sẽ xem mạch nhập thủ chỗ nào; đường cục hội hợp ở chỗ nào; có tiền án hay không; có hậu chẩm hay không. Xem long hổ, sơn sa triều bão, tả, hữu tinh thần chứng ứng ở xung quanh huyệt tinh làm bằng cớ, tức là nội cục, lấy La kinh làm thầy chỉ phương, để đối chiếu, xê dịch mà xu cát, tị hung, cho hợp với long gia ngũ hành, thì mới quyết định là đúng huyệt.

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Kim tinh thu huyệt 23/04/2008

Kim tinh thì kỵ Hỏa long và Mộc long nhập thủ. Hỏa long nhập thì Kim tinh bị diệt, Mộc long nhập Mộc long bị tử! vì hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Câu chữ: “ Kim thừa hỏa vị”, “ Mộc nhập kim hương” giai bị khắc sát! Chính là nghĩa đó.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Quán mạch 23/04/2008

Quán mạch. Từ Thái Tổ đến chỗ nhập huyệt, tiết này đến tiết khác là hành long, chẳng qua xương sống sơn dắt díu liên liền thì người thường cũng biết, nhưng đến chỗ nhập huyệt, dẫu là bậc lão sư cũng chưa chắc đã biết!

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Luận huyệt trung thai, Túc, Quyết 23/04/2008

Luận huyệt trung thai, Túc, Quyết"Huyệt trung thai, tức tối nan tài!Thai tại phục trung, cầu thượng mai,Ly phúc, tức danh: thiềm nội điểm; Cấp thừa kỷ tức, hoãn thừa thai.Ai sinh, khí tụ, vi huyền diệu,Yếu tá dương hô, âm hấp hồi.Nhược thị thuần âm, thuần dương thủ,Không tương táng pháp, mộ trung bồi."

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Triều Án 23/04/2008

Triều Án. Triều và Án là cái âm, dương tương phối, ở gần là Án, ở xa là Triều.Án thì nên thấp, Triều thì nên cao, cao là tề mi, thấp là ứng tâm hay là yểm tâm. Lấy cái bản thân xuất làm Án, và cái cố tổ sơn, đặt Triều là thượng cách, cái sơn ở chỗ khác, bay ngay ra là thứ cách. Chân long tất có cái đặc án chân triều, như loại thư, hùng tương ứng hợp. Có chỗ có cận án mà không có viễn triều, cũng có chỗ có viễn triều mà không có cận án; không có viễn triều thì nên có thủy trừ tụ. Ngoại đường không có án, thì nên có thủy loan hoàn nội cục.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Nê thừa sinh khí huyệt pháp 23/04/2008

Nê thừa sinh khí huyệt pháp. Tàng tích huyệt: Mạch hành Tảo đãng xuyên nê, ẩn tại ba tâm. Nghĩa là sơn hình phân tán xuyên xuống đồng bằng như lớp sóng cồn đi, kết tác như lén lút vào trong lòng lớp sóng, có nấm đất hoặc đá nổi đột gồ lên, thì đặt táng vào chỗ đột gồ cao ấy, tất là phát đại quý.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Cửu tinh huyệt pháp luận 23/04/2008

Cửu tinh huyệt pháp luận. Nhận xét về hình thể Cửu tinh, thì thấy Phá quân và Lộc tồn có rất nhiều, nhưng nói tóm một cách dễ hiểu, là: hễ thấy tinh cát thì khí cát, hình hung thì khí hung, sơn thanh tú thì sinh người tuấn tú, sơn thô trọc thì sinh ra người ngu đục, đó là lẽ tự nhiên; không có gì là lạ!

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Cự môn tinh 23/04/2008

Cự môn tinh. Cự môn hình như cái hốt, hoặc như cái kỷ, cái bình phong đứng hai bên tả, hữu, không có thò chân ra, hình thể vuông ngay, tôn trọng, không hay ngã ngả nghiêng, lệch lạc. Cự môn hành long thì phần nhiều là đới Vũ khúc và Phụ bật, hai bên thường có sơn sa hộ vệ la liệt; có Phá quân thì hay đới đao, kiếm, có Lộc tồn thì hay đới kỳ, cổ. Đại long thì hay xuất Hoàng vương Đế bá, tiểu long thì xuất Công Hầu, Khanh, Tướng.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Vũ khúc tinh 23/04/2008

Vũ khúc tinh. Vũ khúc hình như cái chuông hoặc như cái chõ úp, đoan chính trọng hậu, dưới chân không đâm thò ra hai bên tả, hữu; hành long thường đới Phụ, Bật hai tinh, ở khoảng cách, giữa Cự môn tinh.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Hữu bật tinh thể 23/04/2008

Hữu bật tinh thể. Hữu bật hình như mảnh trang xế khuyết, hoặc như cái thoi dệt ải, hoặc như cái ấn v.v…Hữu bật thì vốn là không hiển linh, hình nó tùy tòng, phụ thuộc và tám tinh: Tham, Cự, Lộc, Văn, Liêm, Vũ, Phá, Phụ, sinh ra ở khoảng giữa các tinh, chỗ cao thấp giáp nhau, tựa như cái thoi buông đi, hoặc như Thù ti, Mã tích, Thảo xà, Hôi tuyến chi mạch, thường hay đứt khúc, mất tông tích, tìm không thấy nữa! Những cái thể dạng vừa kể đó, đều là Hữu bật.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Ngũ tinh tróc mạch chính, biến hình đồ 23/04/2008

Ngũ tinh tróc mạch chính, biến hình đồ. Luận Ngũ tinh phân biệt tại cao sơn, bình cương, bình dương ba miền thể cách khác nhau:

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Danh nghĩa 12 huyệt phụ 23/04/2008

Danh nghĩa 12 huyệt phụ. 1) Cái huyệt, là huyệt đặt trên cao, đè cưỡi trên đỉnh huyệt tinh, nên gọi là Cái. Ví như huyệt kết tại kê tâm ( bụng con gà), là cát vật nó có cái màng như cáo áo bọc ở ngoài, thì phá xé bỏ cái màng bọc ấy đi ( tức là đào sâu xuống). Đó là bảo: huyết bao tinh, nếu không xé bỏ cái màn ấy đi, là tinh bao huyết thì hung!

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Cửu dạng 23/04/2008

Tinh thần khai diện, không xuất cước là Chính thể nên điểm Áp sát huyệt. Những sơn hình chính thể là bao hàm cả tạo hóa, thu hút cả tinh thần. Vậy là lực mạnh, cong to, khí thuần, nên bảo là Cát huyệt, nhưng phải là hoàn mãn: diện không vỡ lở, thân không nghiêng ngả.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Vựng pháp nhận xét thái cực 23/04/2008

Vựng pháp nhận xét thái cực. Huyệt trường đã định được rồi, còn phải biết rõ cái viên vựng nó ẩn ẩn nó vi vi ở khoảng ấy, tức là bao gồm cả một vùng vòng quanh chỗ ở viên vựng vi khởi (là đột lên chút ít) hoặc rộng lớn, hoặc nhỏ hẹp, tùy ở thế cục không hạn định, có chỗ lộ hình thấy rõ ràng, có chỗ tựa hồ như ẩn lấp, lén lút, phải tinh tế để ý mới biết, nó hồn nhiên do thiên địa an bài, tự nhiên mà hóa ra, thế mới gọi là Thái cực, tất thị sinh Lưỡng nghi ( là âm, dương) v.v…

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Ly trượng thi 23/04/2008

Long mạch cao lớn, cương cấp đương đi không đình, chỉ, thì đến chỗ mạch lìa thoát chỗ cao, ra chỗ bãi bình như là cái mền, cái chiếu giải rộng ra, thì lìa chỗ mạch tới giữa bình ấy mà ngả cái trượng, như là chính giữa cái kim tinh, rồi đắp thành đống mộ cao lên mà táng.