Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 2

Ngày đăng: Thứ bảy 05/07/2008 12:00:00 (GMT +7)

1. Hậu thiên Văn Vương phân quái Âm Dương và mũi tên chỉ chiều thuận từ Càn , mũi tên chỉ thuận từ Tốn .Bạn đọc quán xét hai đồ hình dưới đây:

 

 

 

Thuận tự nạp chi các quái Dương và Âm
trong Hậu Thiên Văn Vương

2. Hình 12 chi theo hình tròn phần Âm Dương.

Phương pháp phân Dương và Âm trong 12 chi

Qua hai đồ hình trên thì chúng ta thấy một dấu ấn còn lại của phương pháp nạp chi từ cổ thư chữ Hán chính là :

Quái Dương: Bắt đầu từ Càn phối với Tý, thuận tự tới Khảm phối với Dần, Cấn phối với Thìn ...Đáng lẽ Chấn phối với Ngọ thì Chấn phối lại với Tý.
Tức là theo chiều thuận thì bắt đầu từ Càn, quái Dương phối với chi Dương bắt đầu từ Tý.

Quái Âm: Bắt đầu từ Tốn - theo thuận tự của Hậu thiên Văn Vương - phối với Sửu, kế đến Ly phối với Mão. Nhưng trong sách Hán cổ thì đáng nhẽ Khôn là thuận tự tiếp theo phải phối Tỵ thì đây lại phối Mùi?

Thực tế nạp chi theo cổ thư chữ Hán
Quái Âm phối chi Âm & Quái Dương phối chi Dương

Nhưng trên cơ sở dấu ấn còn lại đã trình bày ở trên, phối hợp với những nguyên tắc đã được chứng tỏ là:

1. Theo nguyên lý “Âm thuận tùng Dương” nên các quái Âm tương quan với quái Dương phải nạp chi Âm kế quái Dương.
2. “Chi Âm nạp quái Âm và chi Dương nạp quái Dương”
3. “Chi Dương đều thuận hành, chi Âm đều nghịch chuyển”.
4. Phân Âm Dương 12 chi theo thuận tự Âm Dương (Phương pháp1)
Trên cơ sở này ta ứng dụng Hà đồ và Hậu thiên Lạc Việt trong việc nạp chi trong bốc Dịch, nhằm khẳng dịnh tính nhất quán trong việc ứng dụng một nguyên lý căn bản vào những vấn đề liên quan đến nó.

Hà đồ và hậu thiên Lạc Việt
Tính qui luật của nạp chi trong bốc Dịch

Những nguyên tắc nạp chi đã được trình bày ở trên ứng dụng trong sách Hán cổ là:
1. Theo nguyên lý “Âm thuận tùng Dương” nên các quái Âm tương quan với quái Dương phải nạp chi Âm kế quái Dương.
2. “Chi Âm nạp quái Âm và chi Dương nạp quái Dương”
3. “Chi Dương đều thuận hành, chi Âm đều nghịch chuyển”.
Tiếp tục kết hợp với sự chứng minh của người viết ở phần trên là:
4. Quẻ Khôn không thể nạp chi Mùi, theo cổ thư chữ Hán vì tính phi lý của nó.
5. Phương pháp phân Âm Dương theo Địa chi mang tính qui luật và phù hợp với hầu hết các quẻ chính là phương pháp phân chi Âm theo Âm và phân chi Dương theo Dương (Phương pháp 1). Cụ thể là:
* Tý – Dần – Thìn – Ngọ - Thân / Tuất thuộc chi Dương
* Sửu – Mão – Tỵ - Mùi – Dậu / Hợi thuộc chi Âm.
Trên cơ sở tổng hợp các yếu tố trên và ứng dụng vào phương pháp nạp chi ta có nguyên lý căn bản: Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt như sau:

Thuận tự nạp chi các quái Dương và Âm
trong Hậu thiên Lạc Việt

Qua đồ hình trên, quí vị quan tâm cũng nhận thấy ngay rằng: Với đồ hình Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt chúng ta sẽ thấy ngay được nguyên lý đổi chỗ Tốn Khôn trong Hậu thiên Lạc Việt cho thấy quái Khôn đứng đầu chi Âm và việc phân chia Âm Dương của bát quái theo thuận tự sẽ là:

Quái Dương:
Càn – Khảm – Cấn – Chấn. Đều ở phía trên Hà đồ (Tức là phía trên Địa cầu).

Quái Âm:
Khôn – Ly – Tốn – Đoài. Đều ở phía dưới Hà đồ (Tức là phía dưới Địa cầu).
Theo nguyên lý Dương trên, Âm dưới thì phía trên Địa Cầu thuộc Dương, phía dưới thuộc Âm. Vật thuộc Âm thì Lý của vật thuộc Dương và ngược lại. Do đó, lý của Hà đồ Âm trên, Dương dưới. Trong Âm có Dương nên các quái dương ở phía trên của Hà đồ và ngược lại.
Bây giờ, chúng ta căn cứ vào hai định đề đã chứng minh ở trên là:
4. Quẻ Khôn không thể nạp chi Mùi theo cổ thư chữ Hán vì tính phi lý của nó.
5. Phương pháp phân Âm Dương theo Địa chi hợp lý với thực tế đang ứng dụng (Đã chứng minh) chính là phương pháp phân chi Âm theo Âm và phân chi Dương theo Dương.
Cụ thể là:
# Tý – Dần – Thìn – Ngọ - Thân / Tuất thuộc chi Dương
# Sửu – Mão – Tỵ - Mùi – Dậu / Hợi thuộc chi Âm.
Bởi vậy, căn cứ theo nguyên lý căn bản là Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ thì Khôn phải thay thế Tốn nạp chi Sửu (Đổi chỗ Tốn & Khôn). Sửu là chi đứng đầu các chi Âm (Đã chứng minh về tính duy nhất của phương pháp này) và điều này hoàn toàn phù hợp với chính nguyên lý:

Chi Âm nạp quái Âm và chi Dương nạp quái Dương. Do đó: Càn & Khôn là hai quái đầu Âm Dương nạp hai chi đầu Âm Dương Tý & Sửu (Theo cách phân Âm Dương 12 chi thứ 1, đã chứng minh). Với Khôn nạp chi Sửu cũng hoàn toàn phù hợp với cách phân quái theo tính chất là:
Càn = Cha . Khôn = Mẹ;
Khảm = Trung Nam . Ly = Trung Nữ….
@ Như vậy – với bước một – chúng ta đã giải quyết một cách hợp lý và nhất quán việc đổi chỗ Tốn & Khôn với các vấn đề liên quan đến nó.

Hiện tượng còn lại là vị trí nạp chi của Đoài và Tốn khi quái Chấn được xác định ở Ngọ.

A. Theo nguyên tắc mà chính cổ thư chữ Hán đã ghi nhận:
* Âm thuận tùng Dương.
* Quái Âm nạp chi Âm và quái Dương nạp chi Dương.
* Trên cơ sở phương pháp phân Âm Dương theo phương pháp 1 cho 12 Địa chi (Đã chứng minh).

B. Trên cơ sở đã chứng minh:
* Quái Chấn được xác định nạp chi Ngọ.
* Quái Khôn xác định nạp chi Sửu.
Tổng hợp hai điều kiện A – B, chúng ta sẽ thấy có hai phương pháp có thể giải thích như sau:

1. Giải thích theo tương quan tính chất quái vị:
Theo cách giải thích này thì :
* Càn (Cha) nạp Tý – Khôn (Mẹ) nạp Sửu.
* Chấn (Trưởng Nam) nạp Ngọ – Tốn ( Trường Nữ) nạp Mùi.
* Khảm (Trung Nam) nạp Dần – Ly (Trung Nữ) nạp Mão.
* Cấn (Thiếu Nam) nạp Thìn. Đoài (Thiếu Nữ) nạp Tỵ.
Như vậy, với phương pháp luận theo tính chất tương quan quái vị thì chỉ có sự sửa đổi như trên. Dưới đây là bảng nạp chi tương quan với Thiên Can và tính chất quái vị theo cách 1.

Đồ hình nạp giáp 12 chi
(Theo tính chất quái vị)

Với cách “Giải thích theo tương quan tính chất quái vị” chúng ta sẽ thấy sự không đối xứng trong tương quan các cặp quái trong đồ hình Hậu thiên Lạc Việt và trong đồ hình Hậu thiên theo cổ thư chữ Hán thì tính phi đối xứng còn thể hiện rõ hơn nhiều. Bạn đọc quan tâm có thể so sánh hai đồ hình nạp chi giữa cổ thư chữ Hán và Lạc Việt thể hiện bằng hình tròn ở trên.
Qua sự so sánh giữa hai hình, chúng ta cũng thấy: Đồ hình Hậu thiên bát quái theo sách cổ chữ Hán không hề có khả năng thể hiện tính nguyên lý cho tất cả mọi hiện tượng liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành và sự ứng dụng đồ sộ của nó trong mọi lĩnh vực. Ngược lại, trên đồ hình Hậu thiên Lạc Việt, chúng ta sẽ thấy được cơ sở của sự “Giải thích theo tương quan tính chất quái vị” như sau:
* Sự kết hợp của hai quái Điên đảo Dịch là Đoài / Tốn và Cấn / Chấn, chúng sẽ thành một cặp Bất Dịch có tính đối xứng là:
Trong hai cặp bất dịch kết hợp này thì hai quái dưới là Chấn / Tốn – theo nguyên lý tính từ dưới lên của Dịch – là hai quái có trước, bởi vậy, sẽ là Trưởng Nam / Trưởng Nữ (Anh / Chị = sinh trước). Hai quái Đoài / Cấn ở trên là hai quái có sau – tính từ dưới lên – bởi vậy, sẽ là Thiếu Nam /Thiếu nữ (Em = sinh sau). Hai cặp Bất Dịch này đối xứng thì những hiện tượng trong nội hàm của nó phải đối xứng. Đó là lý do để Chấn đối với Tốn và Đoài đối với Cấn. Và điều này cũng chỉ lý giải được với Hậu thiên Lạc Việt.

 

Như vậy, với cách giải thích theo tính chất quái vị thì sự nạp chi theo Lạc Việt sẽ có sự thay đổi ở Khôn / Sửu, Tốn / Mùi và Chấn / Ngọ.
Còn một phương pháp nạp chi nữa là: Nạp chi theo thuận tự quái vị. Nhưng xét thấy phương pháp nạp chi này chỉ phù hợp với hai nguyên lý nạp chi và có tính đối xứng, nhưng không phù hợp với một nguyên lý thứ ba là sự tương quan tính chất quái vị như đã trình bày ở trên, nên tôi lựa chọn phương pháp trên coi là hợp lý hơn.
Như vậy, một lần nữa chúng ta lại thấy sự hiệu chỉnh hợp lý của phương pháp nạp chi trong bốc Dịch lại liên quan đến Hà đồ.

 

Mời xem các bài khác:

 1. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời nói đầu
 2. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Lê Gia
 3. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Hoàng Tuấn
 4. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 1
 5. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 2
 6. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 3
 7. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 1
 8. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 2
 9. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 3
 10. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 4
 11. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1
 12. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 1
 13. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 2
 14. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 3
 15. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 2
 16. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 3
 17. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 1
 18. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 1
 19. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 2
 20. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - Phụ chương
 21. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3
 22. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3 - Phụ chương
 23. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 1
 24. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 1
 25. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 2
 26. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Thay lời kết

Bài viết cùng chuyên mục

Chương II: Hà đồ và bí ẩn 60 hoa giáp. Phần này là một sự bổ sung rất quan trong cho cuốn sách đã xuất bản: “Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa ...

Phụ chương: Chia tay nền Đông y Trung Hoa. Trên website Tuổi Trẻ Online, thứ Ba, 24 .10 .2006 có bài viết rất đáng chú ý . Hiện tượng nêu trong bài viết này cho ...

Chương III: Lạc thư hoa Giáp. Lý giải các vân đề liên quan: Trên cơ sở tiêu chí khoa học cho một lý thuyết hoặc một phương pháp khoa học, thì tính hợp lý ...

Phụ chương: Giải mã bài khẩu quyết. Bài khẩu quyết học thuộc lòng cho những người mới học Tử Vi về nạp âm 60 hoa giáp là:

Hà đồ và nguyên lý nghịch trong cấu thành Hoa giáp từ cổ thư chữ Hán: Trong phần trên, người viết đã hân hạnh lưu ý bạn đọc về hai hiện tượng mang ...

Chương II: Hà đồ và bí ẩn 60 hoa giáp. Phần này là một sự bổ sung rất quan trong cho cuốn sách đã xuất bản: “Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa ...

Phần IV: Hà đồ và thời gian ứng dụng trong học thuật cổ Đông Phương. Trong phần trên, người viết đã chứng minh chính qui luật vận động và tương tác ...

Chương III: Di sản văn hiến Việt và những hiệu ứng vũ trụ trong thuyết Âm Dương ngũ hành. Trước khi tiếp tục minh chứng nền văn hiến Việt một thời huy ...

Chương II: Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Thực tại vũ trụ và tính qui luật trong tử vi đẩu số”Một giả thuyết khoa học chỉ được coi là đúng, nếu ...

Hà đồ và  huyền không phi tinh trong phong thủy. Trong những yếu tố căn bản qui ước của phương pháp này, cổ thư chữ Hán ghi nhận sự vận động thay đổi ...