Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 1

Ngày đăng: Thứ năm 03/07/2008 12:00:00 (GMT +7)

Tứ trạch Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư
(Theo cổ thư chữ Hán)

Quán xét đồ hình trên chúng ta cũng thấy Bát quái trong phong Thủy được qui ước phân làm hai loại gọi là Đông tứ cung (Màu đỏ) và Tây tứ cung (Màu đen).
* Tây tứ cung theo sách cổ chữ Hán gồm:
Càn / Tây Bắc – Đoài / Chính Tây – Khôn / Tây Nam - Cấn / Đông Bắc.
* Đông tứ cung theo sách cổ chữ Hán gồm:
Khảm / Chính Bắc – Chấn / Chính Đông – Tốn / Đông Nam – Ly / Chính Nam.
Đông tứ cung và Tây tứ cung phân đều trên 4 hành của Lạc thư. Nếu chúng ta lấy từng cặp cùng hành trên Lạc thư theo cổ thư chữ Hán, sẽ được 4 cặp cùng hành trên Lạc thư. Trong từng cặp, nếu chúng ta cố gắng để Tây tứ cung nằm cột dọc bên trái và Đông tứ cung nằm cột dọc bên phải và điều kiện này chỉ thực hiện được với hai cặp thuộc hành Thủy là Càn - Khảm và thuộc hành Mộc là Cấn Chấn; không thực hiện được với hai cặp cùng hành Kim là Tốn – Ly và thuộc hành Hỏa là Khôn Đoài.
Bạn đọc xem hình minh họa sau đây:

Qua sự quán xét 4 cặp cùng hành trên, chúng ta cũng thấy rằng: Chúng hoàn toàn không tuân theo một qui luật nhất quán nào. Tính phi qui luật này lại là hệ quả của sự mâu thuẫn giữa độ số Lạc thư với hành của quái vị. Đã dẫn giải ở trên: Ly Hỏa nằm ở độ số 9 – độ số của Kim. Đoài Kim nằm ở độ số 7 – độ số của Hỏa. Và một yếu tố sai lệch nữa rất căn bản chính là vị trí Tốn - Khôn trong cổ thư chữ Hán.
Tính phi qui luật của Hậu thiên Văn Vương từ cổ thư chữ Hán thể hiện sự sai lệch của những cặp cùng hành được thể hiện ở bảng trên. Qui luật này, người viết tạm đặt tên là:

“Tính chất hoán vị tương ứng tốt và xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.

Chúng ta lần lượt quán xét qui luật này trong từng cặp cùng hành như sau:

1. Càn & Khảm

Nằm ở hành Thủy, độ số 1 - 6 của Lạc thư, cũng là hành Thủy 1- 6 của Hà đồ.

Xét hai cặp cùng hành Càn & Khảm được đặt ở giữa và xét tương quan với các phương vị của Bát quái qua hình trên chúng ta thấy:
* Tương quan Càn và Khảm ở giữa hình với phương vị của nó ở Tây Bắc và chính Bắc (Cùng hành Thuỷ) thì tính chất Phục vị (Tốt) - Lục sát (Xấu) đổi chỗ cho nhau.
* Tương quan Càn và Khảm ở giữa hình với phương vị Đông Bắc và chính Đông (Cùng hành Mộc) thì tính chất Thiên y (Tốt) - Ngũ quỉ (Xấu) đổi chỗ cho nhau.
Chính vì sự trùng hợp về hành và quái vị của Hà đồ và Lạc thư ở hai hành này, nên khi liên hệ chúng có sự nhất quán ở hai cặp này. Tương quan đổi chỗ này là qui luật :”Tính chất hoán vị tương ứng tốt xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
Nhưng đến tương quan với hai phương vị cùng hành là Đông Nam và chính Nam (Kim trên Lạc thư) thì qui luật này không được thể hiện do sự khác biệt của vị trí Tốn Khôn. Đó là: Càn ở giữa hình với Đông Nam là Hoạ Hại, với chính Nam là Tuyệt Mạng. So với Khảm ở giữa hình với Đông Nam là Sinh khí , với chính Nam là Phúc đức. Chúng hoàn toàn không tương thích với qui luật trên .
Sự khác biệt của vị trí Tốn & Khôn cũng cho thấy sự khác biệt khi tương quan hai cặp cùng hành này với phương vị Tây Nam và Chính Tây (Hỏa trên Lạc thư) . Đó là Càn: Tây Nam Phúc đức, chính Tây Sinh khí , không hề tương ứng với Khảm: Tây Nam Tuyệt mạng, chính Tây Hoạ hại.

2. Cặp Cấn & Chấn

Nằm ở hành Mộc, độ số 3- 8 của Lạc thư - cũng là hành Mộc 3 - 8 của Hà đồ.
Xét hai cặp cùng hành Cấn & Chấn được đặt ở giữa và xét tương quan với các phương vị của Bát quái qua hình trên chúng ta thấy:
* Tương quan Cấn & Chấn ở giữa hình với phương vị ở Tây Bắc và chính Bắc thì tính chất Thiên y (Tốt) – Ngũ quỉ (Xấu) đổi chỗ cho nhau.
* Tương quan Cấn & Chấn ở giữa hình với phương vị Đông Bắc và chính Đông thì tính chất Lục sát (Xấu) - Phục vị (Tốt) đổi chỗ cho nhau.
Chính vì sự trùng hợp về hành và quái vị của Hà đồ và Lạc thư ở hai hành này, nên khi liên hệ thì thấy chúng có sự nhất quán ở hai cặp này. Tương quan đổi chỗ này là qui luật : “Tính chất hoán vị tương ứng tốt xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
Nhưng đến tương quan với hai phương vị cùng hành là Đông Nam và chính Nam (Kim trên Lạc thư) thì qui luật này không được thể hiện do sự khác biệt của vị trí Tốn Khôn. Đó là: Càn ở giữa hình với Đông Nam là Hoạ Hại, với chính Nam là Tuyệt Mạng. So với Khảm ở giữa hình so với Đông Nam là Sinh khí, với chính Nam là Phúc đức.
Sự khác biệt của vị trí Tốn & Khôn cũng cho thấy sự khác biệt khi tương quan hai cặp cùng hành này với phương vị Tây Nam và Chính Tây (Hỏa trên Lạc thư). Đó là Cấn: Tây Nam Sinh khí, chính Tây Phúc đức, không hề tương ứng với Chấn: Tây Nam Hoạ hại, chính Tây Tuyệt mạng.
Bạn đọc cũng thấy rằng hai cặp cùng hành Càn & Khảm và Cấn & Chấn trong Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư là hai cặp tương ứng với Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Vì ở hai đồ hình này giống nhau ở hai cặp này về mọi phương diện.
Nhưng đến hai cặp cùng hành Tốn & Ly và Khôn & Đoài trong cổ thư chữ Hán thì qui luật “tính chất hoán vị tương ứng tốt xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành” hoàn toàn không thực hiện được. Đây cũng là chỗ sai lệch phương vị Tốn & Khôn trong Hậu thiên Văn Vương đã trình bày ở trên.

3. Tốn & Ly

Nằm ở hành Kim (?) độ số 4 - 9 của Lạc thư.
Xét hai cặp cùng hành Tốn & Ly được đặt ở giữa và xét tương quan với các phương vị của Bát quái qua hình trên chúng ta thấy:
* Tương quan Tốn ở giữa hình với phương vị cùng hành Thủy trên Lạc thư là: Tây Bắc Họa hại và chính Bắc Sinh khí. So sánh tương quan với Ly ở giữa hình với phương vị Tây Bắc Tuyệt mạng và chính Bắc Phúc đức. So sánh này cho thấy chúng không tuân theo qui luật “Tính chất hoán vị tương ứng tốt xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
* Tương quan Tốn ở giữa hình với phương vị cùng hành Mộc trên Lạc thư là: Đông Bắc Tuyệt mạng và chính Đông Phúc đức. So sánh tương quan với Ly ở giữa hình với phương vị Đông Bắc Họa hại và chính Đông Sinh khí . So sánh này cho thấy chúng không tuân theo qui luật “Tính chất hoán vị tương ứng tốt xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
* Tương quan Tốn ở giữa hình với phương vị cùng hành Kim trên Lạc thư là: Đông Nam Phục vị và chính Nam Thiên y. So sánh tương quan với Ly ở giữa hình với phương vị Đông Nam Thiên y và chính Nam Phục vị. Ở tương quan này tuy có tính hoán vị tính chất như các cặp cùng hành là Thiên y - Phục vị, nhưng lại không phải là tương quan tốt xấu hoán vị, mà là hai tính chất tốt tương quan hoán vị.
* Tương quan Tốn ở giữa hình với phương vị cùng hành Hỏa trên Lạc thư là: Tây Nam Ngũ quỉ và chính Tây Lục sát. So sánh tương quan với Ly ở giữa hình với phương vị Tây Nam Lục sát và chính Tây Ngũ quỉ. Ở tương quan này tuy có tính hoán vị tính chất hư các cặp cùng hành là Ngũ quỉ - Lục sát, nhưng lại không phải là ương quan tốt xấu hoán vị, mà là hai tính chất xấu tương quan hoán vị.
Như vậy, với cặp cùng hành Tốn & Ly tương ứng với các phương vị cùng hành , chúng hoàn toàn không tuân theo qui luật “Tính chất hoán vị tương ứng tốt và xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
Bạn đọc lưu ý:
Cặp cùng hành Tốn & Ly trên Lạc thư có vị trí quái Tốn Đông Nam đã chứng minh là vị trí sai .

4. Khôn & Đoài

Nằm ở hành Hỏa độ số 2 - 7 của Lạc thư
Xét hai cặp cùng hành Khôn & Đoài được đặt ở giữa và xét tương quan với các phương vị của Bát quái qua hình trên chúng ta thấy:
* Tương quan Khôn ở giữa hình với phương vị cùng hành Thủy trên Lạc thư là: Tây Bắc Phúc đức và chính Bắc Tuyệt Mạng. So sánh tương quan với Đoài ở giữa hình với phương vị Tây Bắc Sinh khí và chính Bắc Họa hại. So sánh này cho thấy chúng tuy có hoán vị tốt xấu, nhưng lại không phải hoán vị tương ứng và không tuân theo qui luật “Tính chất hoán vị tương ứng tốt xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
* Tương quan Khôn ở giữa hình với phương vị cùng hành Mộc trên Lạc thư là: Đông Bắc Sinh khí và chính Đông Họa hại. So sánh tương quan với Đoài ở giữa hình với phương vị Đông Bắc Phúc đức và chính Đông Tuyệt mạng . So sánh này cho thấy chúng tuy có hoán vị tốt xấu, nhưng lại không phải hoán vị tương ứng và không tuân theo qui luật “Tính chất hoán vị tương ứng tốt xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
* Tương quan Khôn ở giữa hình với phương vị cùng hành Kim trên Lạc thư là: Đông Nam Ngũ quỉ và chính Nam Lục sát. So sánh tương quan với Đoài ở giữa hình với phương vị Đông Nam Lục sát và chính Nam Ngũ quỉ. Ở tương quan này tuy có tính hoán vị tính chất như các cặp cùng hành, nhưng lại không phải là tương quan tốt xấu hoán vị, mà là hai tính chất xấu tương quan hoán vị.
* Tương quan Khôn ở giữa hình với phương vị cùng hành Hỏa trên Lạc thư là: Tây Nam Phục vị và chính Tây Thiên y. So sánh tương quan với Đoài ở giữa hình với phương vị Tây Nam Thiên y và chính Tây Phục vị. Ở tương quan này tuy có tính hoán vị tính chất như các cặp cùng hành, nhưng lại không phải là tương quan tốt xấu hoán vị, mà là hai tính chất tốt tương quan hoán vị.
Như vậy, với cặp cùng hành Tốn & Ly tương ứng với các phương vị cùng hành , chúng hoàn toàn không tuân theo qui luật “Tính chất hoán vị tương ứng tốt và xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
Bạn đọc lưu ý:
Cặp cùng hành Khôn & Đoài trên Lạc thư có vị trí quái Khôn Tây Nam đã chứng minh là vị trí sai .
Không những vậy, chính do sai lệch ở hai vị trí Tốn & Khôn nên ngay trong tương quan trong một cung phi bất kỳ, chúng cũng không thể hiện được qui luật “Tính chất hoán vị tương ứng tốt và xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”.
Điều này được chứng minh như sau:

Xét phi cung Đoài:

Ở hai hành Thủy và Mộc chúng có hai cặp tốt & xấu đối nghịch từng hành.
Thí dụ:
1. Cặp cùng hành Thuỷ:
Càn / Sinh Khí - Tốt <=> Xấu - Họa hại / Khảm.
2. Cặp cùng hành Mộc:
Cấn / Phúc Đức - Tốt <=> Xấu - Tuyệt Mạng / Chấn.
Nhưng đến hai cặp tiếp theo là:
3. Cặp cùng hành Kim:
Tốn / Lục sát - Xấu <=> Xấu - Ngũ quỷ / Ly.
4. Cặp cùng hành Hỏa:
Khôn / Thiên y - Tốt <=> Tốt - Phúc Đức / Đoài.

Như vậy, qua những dẫn chứng ở trên, bạn đọc cũng thấy rằng: Mối tương quan giữa quái vị nhập giữa với bát quái ở các phương vị theo cổ thư chữ Hán hoàn toàn không tuân theo tính qui luật nào. Tính quy luật và hợp lý là hai yếu tố cần cho một lý thuyết được coi là khoa học.
Hậu thiên bát quái phối Lạc thư từ cổ thư chữ Hán đã chứng tỏ tính phi khoa học trong nguyên lý căn bản của nó và ngay trong sự ứng dụng là phong thuỷ. Mặc dù sự sai lệch này là có giới hạn.

Tính qui luật của Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt

Trong sự ứng dụng nguyên lý căn bản Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt thì sự qui ước phân loại Đông Tây tứ cung không thay đổi. Tức là:
* Tây tứ cung vẫn gồm:
Càn / Tây Bắc – Đoài / Chính Tây – Khôn / Tây Nam - Cấn / Đông Bắc.
* Đông tứ cung vẫn gồm:
Khảm / Chính Bắc – Chấn / Chính Đông – Tốn / Đông Nam – Ly / Chính Nam.
Trước khi chứng tỏ tính qui luật của nguyên lý căn bản “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt” ứng dụng trong phương vị phong Thủy, xin bạn đọc quan tâm quán xét đồ hình dưới đây.

Tứ trạch Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ

Trên đồ hình này, Đông - Tây tứ cung cũng phân đều trên 4 hành của Hà đồ. Bây giờ, chúng ta cũng quán xét theo đúng phương pháp phân từng cặp cùng hành như trên và sắp theo qui luật hàng cột dọc bên trái là Tây Tứ cung, bên phải là Đông Tứ cung. Chúng ta sẽ có 4 cặp sau:

Quán xét 4 cặp cùng hành trên cơ sở ứng dụng qui luật “Tính chất hoán vị tương ứng tốt và xấu đổi chỗ cho nhau với phương vị cùng hành”, chúng ta cũng thấy rằng:

Chúng hoàn toàn tuân theo một qui luật nhất quán, có tính đối xứng hợp lý rất hoàn hảo. Đồng thời chúng có tính cân đối khi sắp theo qui luật cân bằng Đông Tây trạch theo hàng dọc, khi mà theo Hậu thiên Văn Vương không thể thực hiện được điều này, bởi sự sai lệch ở vị trí Tốn Khôn

Điều quan trọng ở đây là:

Tính quy luật và nhất quán của những cặp cùng hành này, lại là hệ quả của một nguyên lý căn bản hợp lý với chính nó là Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ (Đã chứng giải ở trên).
Như vậy, tính qui luật, nhất quán và hoàn chỉnh của nguyên lý căn bản trong thuyết Âm Dương Ngũ hành là “Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ” đã chứng giải tính hợp lý và nhất quán của luận đề này trong thuật phong thủy.
Nguyên lý căn bản Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ ứng dụng trong phong Thủy - cũng như tất cả các môn khác trong Lý học Đông phương - còn nhiều vấn đề cần hiệu chỉnh để chứng tỏ tính hợp lý của nó trong các phương pháp ứng dụng khác.
Nhưng vì giới hạn của đề tài, nên người viết chỉ xin chứng minh ở những tri thức phổ biến trong phong Thủy và các môn khác. Sự ứng dụng chuyên sâu của nguyên lý căn bản Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ với từng phương pháp ứng dụng trong từng môn ứng dụng sẽ được viết trong từng chuyên đề dành cho môn đó.

 

Mời xem các bài khác:

 1. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời nói đầu
 2. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Lê Gia
 3. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Hoàng Tuấn
 4. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 1
 5. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 2
 6. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 3
 7. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 1
 8. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 2
 9. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 3
 10. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 4
 11. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1
 12. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 2
 13. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 3
 14. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 2
 15. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 3
 16. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 1
 17. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 1
 18. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 2
 19. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - Phụ chương
 20. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3
 21. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3 - Phụ chương
 22. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 1
 23. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 2
 24. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 1
 25. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 2
 26. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Thay lời kết

Bài viết cùng chuyên mục

Phụ chương: Giải mã những hiện tượng văn hóa dân gian liên quan. Người viết một lần nữa xin được lưu ý bạn đọc quan tâm là:Tất cả những sự giải mã ...

Chương III: Hà đồ và hậu thiên bát quái Lạc Việt. 1. Nguyên lý căn bản của học thuật cổ Đông Phương: Trong phần trên, người viết đã chứng minh với bạn ...

Chương II: Nội dung của Hà đồ từ văn minh Lạc Việt. Hệ từ viết:”Hà xuất đồ,Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”.Mọi sự suy luận sẽ bế tắc và không ...

Phần II- Hà đồ trong văn minh Lạc Việt. Dịch viết: ”Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”

Chương III: Ứng dụng của Hà đồ trong cổ thư chữ Hán. Trong cổ thư chữ Hán trải hàng ngàn năm cho đến nay, người ta không thể nào tìm thấy sự ghi nhận ...

Chương II: Nội dung của Hà đồ qua cổ thư chữ Hán. Mặc dù tranh luận sôi nổi vậy, ngay cả những bậc túc nho khả kính thuộc văn minh Hán – cũng không thể ...

Phần I: Hà đồ trong cổ thư chữ Hán. Chương I: Xuất xứ của Hà đồ theo cổ thư chữ Hán. Hầu hết những ai đã từng xem một cuốn sách nói về Kinh Dịch thì ...

Trải hàng thiên niên kỷ trôi qua trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại, con người không quên chiêm ngưỡng quá khứ. Nhưng trong sự phát triển của ...

Nhà nghiên cứu Lê Gia: Dịch lý là một môn khoa học và cũng là triết học, có tính nhất quán bao trùm mọi lĩnh vực trong vũ trụ quan và nhân sinh quan của tư ...

Tôi là người Hà Nội, tình cờ được quen biết tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh, vốn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ do cái mà đạo Phật gọi là có ...