Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 1 26/06/2008

Phần I: Hà đồ trong cổ thư chữ Hán. Chương I: Xuất xứ của Hà đồ theo cổ thư chữ Hán. Hầu hết những ai đã từng xem một cuốn sách nói về Kinh Dịch thì đều được biết đến Hà đồ qua một câu của Hệ từ:“Hà xuất đồ, lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”