Tử vi đẩu số phú giải - 24

Ngày đăng: 20/08/2008 00:00:00

2. TẢ PHỤ HỮU BẬT CHUNG THÂN PHÚC HẬU Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất suốt đời được hưởng lại gặp may mắn và sống lâu.


3. TẢ HỮU ĐỒNG CUNG PHI LẠ Y TỬ Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ đồng cung gặp Khoa, Quyền, Lộc  hội  lợp  ví như người mặc áo gấm tía nên rất quí được hưởng giàu sang phúc thọ.


4. TẢ PHỤ PHÙNG CÁT TINH BẤT VI YỀU TRIẾT Cung Mệnh, Thân có Tả Phu gặp Cát Tinh không phải người chết non.


5. HỮU BẬT PHÙNG QUẢ TÚ TẤT DÃ TRƯỜNG SINH Cung Mệnh, Thân có Hữu Bật tọa thủ gặp Quả Tú là người rất thọ.


6. PHỤ BẬT PHÙNG THIÊN TƯỚNG ĐỊCH THỊ LƯƠNG Y Cung Mệnh có Phụ Bật tọa thủ gặp Thiên Tướng như họ Địch là thầy thuốc giỏi.


7. HỮU BẬT ĐƠN THỦ Ư MỆNH CUNG, LY HƯƠNG THỨ XUẤT Cung Mệnh có Hữu Bật đơn thủ là người phải xa quê hương bản quán.


8. TẢ HỮU ĐƠN THỦ CHIẾU MỆNH CUNG LY TÔNG THỨ XUẤT Cung Mệnh vô chinh diệu có Tả, Hữu tọa thủ hoặc xung chiếu, hay hợp chiếu tất phải sớm xa gia đình  lập nghiệp ở nơi xa quê hương bản quán. Trong trường hợp này cung Mệnh này gặp nhiều sao xấu xa mờ ám hội hợp tất suốt đời phải khổ sở cô đơn không thể quý hiền được và thường yểu tử. Tuy nhiên nếu được nhiều sao sáng sủa như Tử Phủ hội chiếu lại rất tốt đẹp được hưởng giàu sang và sống lâu.


9. PHỤ BẬT THIÊN PHÚC ĐỒNG VIÊN, NGÔI CAO CHÍNH VIỆN DANH TRUYỀN Y QUAN Cung Mệnh, Thân hay Quan Lộc có Phụ Bật tọa thủ gặp Thiên Phúc đồng cung tất được quyền cao trong chính phủ mà danh tiếng truyền khắp nơi.


10. PHỤ BẬT NGỘ THÁI ÂM NHÀN GÁI LÀM BÀ ĐỠ CỨU PHÒNG HỘ SINH Nữ số Mệnh có Phụ, Bật tọa thủ gặp Thái Am Hãm Địa tất làm bà đỡ.


11. SAO TẢ HỮU ĐỒNG CUNG GẶP GỠ MỆNH ĐÀO HOA TRƯỚC ĐỠ SAU NÊN Cung Mệnh có Đào Hoa gặp Tả Phụ, Hữu Bật thì trước xấu sau tốt.


12.TẢ HỮU VĂN XƯƠNG VỊ CHÍ TAM THAI Cung Mệnh có Tả, Hữu Văn Xương tọa thủ đồng cung tất làm nên sự nghiệp vinh hiển và được hưởng giàu sang phúc thọ.


13.TẢ HỮU TRINH DƯƠNG TẠO HÌNH LỤC Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ gặp Liêm Trinh, Kinh Dương hội hợp tấ suốt đời phải vướng vào ách tù tội gông cùm.


14. TẢ HỮU XƯƠNG KHÚC PHÙNG DƯƠNG ĐÀ LƯƠNG SINH ÁM TRÍ Cung Mệnh có Tả, Hữu, Xương Khúc hội hợp Kinh, Đà xâm phạm tất là người loạn trí ngớ ngẩn.


15. TẢ HỮU HỘI KHÔI VIỆT VI PHÚC THỌ Cung Mệnh có Tả, Hữu, Khôi, Việt hội hợp tất được hưởng phúc thọ và sống lâu.


16. HỮU BẬT THIÊN TƯỚNG PHÚC LAI LÂM Cung Mệnh có Thiên Tướng, Hữu Bật tọa thủ đồng cung tất được hưởng phúc sống lâu cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có cách này tất được hưởng giàu sang nhưng không bền nếu an tại Mão, Dậu thời đường đời gặp nhiều bước thăng trầm và chẳng được tọa ý.


17. PHỤ BẬT ÁI NHẬP MỘ CUNG, NHƯỢC PHÙNG ĐẾ TƯỢNG, VĂN ĐOÀN VÕ CÁCH HOẠCH PHÁT TÀI DANH Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (Mộ Cung) có Tả, Hữu tọa thủ gặp Tử, Phủ (Đế Tượng) hay Cơ, Nguyệt, Đông, Lương (Văn Đoàn) hoặc Sát, Phá, Liêm, Tham (Võ Canh) hội hợp là người tài giỏi làm nên vinh hiển danh tiếng lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.


18. TẢ PHỤ VĂN XƯƠNG HỘI CÁT TÍNH TÔN CƯ BÁT TỌA Cung Mệnh có Tả Phụ tọa thủ gặp Vân Xương đồng cung lại được nhiều Cát Tinh hội hợp tất là hàng Văn quan cao cấp.


19. MÔ PHÙNG TẢ HỮU TÔN CƯ BÁT TỌA CHI QUÝ Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tả, Hữu tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất được hưởng phú quý sống lâu tài lộc hưởng dồi dào, công danh hoạnh đạt.


20. TẢ PHỤ TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG TÔN CƯ VẠN THỪA Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tả Phụ  , Thiên Phủ tọa thủ đồng cung là người giàu có tiền bạc chôn cất.


21. PHU BẬT GIÁP ĐẾ PHÚC LAI LÂM Cung Mệnh có Tử Vi tịa thủ giáp hữu tất được hưởng phúc sống lâu suốt đời được hưởng giàu sang và làm nên vinh hiển.


22. TẢ PHỤ TRÙNG LAI Ư MỆNH VỊ TIÊN TỔ HỮU QUANG Cung Mệnh có Tả Phụ tọa thủ tất cha ông được danh thơm.


23. PHỤ BẬT NGỘ TÀI CUNG Y CHU TRƯỚC TỬ Cung Tài Bạch có Tả Phụ, Hữu Bật, Đắc Địa tọa thủ là số tể tướng nếu cung Mệnh thật sáng sủa tốt đẹp.


24. TẢ HỮU TÀI CUNG KHIÊM GIÁP CỦNG Y LỘC PHONG DOANH Cung Tài Bạch có Tả, Hữu tọa thủ hoặc Giáp tả Giáp Hữu tất kiếm tiền rất dễ dàng suốt đời được phong lưu no cơm ấm áo.


25. PHỤ BẬT NGỘ TÀI CUNG Y BÀI CHỨ TỬ Cung Tài Bạch có Tả Phụ, Hữu Bật tọa thủ ví như người mặc áo gấm thêu hoa chủ sự phú quý vinh hiển, người có cách này được hưởng giàu sang trọn đời.


26. HỬU BẬT HỘI VỊ PHU CUNG VI NHÂN HỮU TIỀN TÌNH CHI PHẬN Nữ số cung Phu có Hữu Bật tọa thủ là hàng vợ bé.


27. TẢ HỮU XƯƠNG KHÚC Ư THẾ CUNG DIỄN CHÂN CHÂN Ư LÂN CHỈ Cung Thê có Xương, Khúc, Tả Hữu tất có nhiều vợ đẹp hiền lành và học thức đàn bà cung Phu có cách này tất lấy được chồng phong lưu danh giá.


28.TẢ HỮU TẠI PHU CUNG VÔ MÔI TỰ GIÁ Cung Phu, Thê có Tả, Hữu hội hợp tất  lấy vợ lấy chồng khỏi cần người mối lái hoặc không mất tiền hay mấy ít.


29. TẢ HỮU NHẬT NGUYỆT LÂM TỬ VỊ KHÁCH TRẬP TRẬP Ư TRUNG TƯ Cung Tử Túc có Tả, Hữu, Nhật, Nguyệt hội hợp có sự vui mừng về con cái liên tiếp nhưng trong lòng vẫn phải lo nghĩ.


30. TẢ HỮU ĐỒNG CUNG QUAN CƯ HẦU BÁ. Cung Mệnh hay Quan có Tả, hữu tọa thủ đồng cung thì có chức tước đến hầu bá.


31. MỘ PHÙNG TẢ HỮU ĐỒNG LAI THĂNG QUAN TIẾN CHỨC MIẾU ĐÀI NỔI DANH Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tả Phu, Hữu Bật cùng chiếu hay tọa thủ là người có quyền cao chức trọng lại được thăng chức luôn.


32. GIÁP TẢ GIÁP HỮU TẢO HÀI LỊNH KHÁCH Cung Mệnh giáp Tả giáp Hữu tất sớm vui với khách giai nhân


33. TẢ HỮU GIÁP MỆNH VI QUÍ CÁCH Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Tả giáp Hữu nên rất quý hiển lại có danh tiếng và được hưởng giàu sang hơn người.


 


Mời xem các bài khác: 1. Tử vi đẩu số phú giải

 2. Tử vi đẩu số phú giải - 1

 3. Tử vi đẩu số phú giải - 2

 4. Tử vi đẩu số phú giải - 3

 5. Tử vi đẩu số phú giải - 4

 6. Tử vi đẩu số phú giải - 5

 7. Tử vi đẩu số phú giải - 6

 8. Tử vi đẩu số phú giải - 7

 9. Tử vi đẩu số phú giải - 8

 10. Tử vi đẩu số phú giải - 9

 11. Tử vi đẩu số phú giải - 10

 12. Tử vi đẩu số phú giải - 11

 13. Tử vi đẩu số phú giải - 12

 14. Tử vi đẩu số phú giải - 13

 15. Tử vi đẩu số phú giải - 14

 16. Tử vi đẩu số phú giải - 15

 17. Tử vi đẩu số phú giải - 16

 18. Tử vi đẩu số phú giải - 17

 19. Tử vi đẩu số phú giải - 18

 20. Tử vi đẩu số phú giải - 19

 21. Tử vi đẩu số phú giải - 20

 22. Tử vi đẩu số phú giải - 21

 23. Tử vi đẩu số phú giải - 22

 24. Tử vi đẩu số phú giải - 23

 25. Tử vi đẩu số phú giải - 25

 26. Tử vi đẩu số phú giải - 26

 27. Tử vi đẩu số phú giải - 27

 28. Tử vi đẩu số phú giải - 28

 29. Tử vi đẩu số phú giải - 29

 30. Tử vi đẩu số phú giải - 30

 31. Tử vi đẩu số phú giải - 31

 32. Tử vi đẩu số phú giải - 32

 33. Tử vi đẩu số phú giải - 33

 34. Tử vi đẩu số phú giải - 34

 35. Tử vi đẩu số phú giải - Hết

Bài viết cùng chuyên mục

Luận giải các sao ( 30/07/2010)

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

4. Vòng Thái Tuế: 14 Chính tinh không cần dùng đến chi của năm sinh để an, và vòng Thái Tuế cùng những sao ăn theo như Đào Hồng chính là một số ít sao phải dùng đến Địa Chi của năm sinh mà an. Cho...

Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương xin giới thiếu bài viết của Mộc Công: Tử vi - Những cách nhìn khác nhau về một số sao để bạn đọc chiêm nghiệm và tham khảo. 1.Không Kiếp - Xương Khúc an theo...

7. Cấu trúc root system của Nhóm G2 và sự tương đồng với qui tắc an sao của 14 Chính tinh Chi tiết hơn bây giờ ta sẽ xét qui tắc an sao của vòng Tử vi trong sự tương đồng khả dĩ với cấu trúc root...

3. Về sự tương đồng hình thức biểu diễn của nhóm G2 và nhóm 14 Chính tinhKhông gian biểu diễn root system của G2-14 chiều - 12 root đỉnh thể hiện như hình 1. Biểu diễn trên mặt phẳng được phân...

Tử vi đã có lịch sử rất lâu đời nhưng hiện tại nó vẫn có ảnh hưởng rất đáng kể trong đời sống xã hội ở Phương Đông. Yếu tố thiên văn, dáng vấp thiên văn là những điều rất dễ để nhận thấy trong cách...

LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC  1.  NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC ÔN LƯƠNG Nữ Mệnh có Long, Phượng tọa thủ là người hiền lương ôn hòa.

TAM THAI BÁT TỌA 1.  MỘ TRUNG THÁI TỌA VĂN MỘ VŨ LƯỢC KIM ƯU Cung Mệnh, Thân có Mộ tọa thủ gặp Thai, Tọa đồng cung là người văn võ song toàn.

THIÊN MÃ 1.  THIÊN MÃ NHẬP MỆNH MẪN TIỆP ĐA NĂNG Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ là người siêng năng.

THIÊN HÌNH   1. THIÊN HÌNH THẤT SÁT CƯƠNG TÁO NHI CÔ   Cung Mệnh, Thân có Hình, Sát toạ thủ đồng cung, là người nóng nảy ráo riết không ai dám gần nên phải phải cô đơn ít bạn bè và thường sát vơ...