Tử vi đẩu số phú giải - 15

Ngày đăng: 19/08/2008 00:00:00

 


2.  TAM HÓA LIÊN CHÂU PHÚC TẤT TRÙNG LAI Khoa, Quyền, Lộc ở liền ba cung Tý, Sửu, Dần mà cung Mệnh hay Thân an ở một trong ba cung ấy tức được hưởng phúc liên tiếp.


3.  KHOA QUYỀN CÙNG BẤT NHƯ LÂM VIÊN Cung Mệnh có Khoa, Quyền chiếu không tốt bằng tọa thủ tại Mệnh.


4.  KHOA QUYỀN TẤT THỊ HIỂN DANH Cung Mệnh có Khoa, Quyền tọa thủ thì được vinh hiển.


5.  KHOA QUYỀN LỘC MÃ TU PHÒNG KHÔNG KIẾP ÁM XUNG Cung Mệnh có Khoa, Quyền, Lộc, Mãhội hợp rất tốt nhưng nếu bị Không, Kiếp xâm phạm tất mất hết ảnh hưởng sự tốt đẹp sẽ giảm đi nhiều.


6.  KHOA QUYỀN NHẬP MỆNH TUY NHÀN LẠC DIỆC HỮU HIỂN DANH Cung Mệnh có Khoa, Quyền tọa thủ tuy không Đắc Địa nhưng cũng được hiên vinh danh giá.


7.  HÓA KHOA TRỢ THÀNH VĂN DIỆU, NHẤT GIÁP ĐỀ MAI BẢNG CHI VINH Cung Mệnh có Hoa Khoa tọa thủ gặp Văn Tinh như Khôi, Việt, Xương, Khúc hội hợp thì chỉ một lần thi đã đỗ cao vinh hiển.


8.  HÓA KHOA TỐI VI KỲ VẬT HƯỚNG THIÊN THƯƠNG NHI ÁM HỐI Hóa Khoa là đệ nhất giải thần tọa thủ tại cung nào cũng rất tốt đẹp nhưng chỉ sợ gặp Thiên Thương ở cung Nô Bộc thì lại xấu xa mờ ám.


9.  KHOA QUYỀN NHÂN KHÔI VIỆT DĨ THÀNH CÔNG Cung Mệnh có Khoa, Quyền tọa  thủ lại thêm Khôi, Việt hội hợp tất làm việc gì cũng thành công.


10. KHOA QUYỀN LỘC MÃ VẬN NÀY, MỪNG RẰNG SỐ ẤY ĐẾN NGÀY HIỂN VINH Hạn gặp Khoa, Quyền, Lộc, Mã hội hợp tất rồng mày gặp hội, hạn tốt.


11. KHOA QUYỀN LỘC HỢP PHÚ QUÝ SONG TOÀN Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp tất suốt đời được hưởng giàu sang.


12. KHOA MỆNH QUYỀN TRIỀU ĐĂNG CHUNG GIÁP ĐỆ Cung Mệnh có Khoa tọa thủ gặp Quyền chiếu là người khoa bảng và có uy quyền hiển hách.


13. KHOA QUYỀN LỘC GIÁP VI QUÝ CÁCH Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Khoa, Quyền, Lộc nên rất quý người có cách này được hưởng giàu sang phúc thọ song toàn.


14. KHOA DANH HÃM Ư HUNG THẦN MIÊU NHI BẤT TÚ Cung Mệnh an tại Tuất có Nhật tọa thủ hoặc an tại Mão có Cơ, Nguyệt tọa thủ Hóa Khoa đồng cung lại bị Kinh, Đà, Không, Kiếp xâm phạm tất công danh lận đận và không thể quý hiển được.


15. DUỆ NHI BẤT TÚ KHOA DANH HAM Ư HUNG THẦN Cung Mệnh có Hóa Khoa hoặc Am, Dương sáng sủa tốt đẹp tọa thủ nếu bị Kiếp, Không xâm phạm dù có thông minh tài giỏi cũng không đỗ đạt và đường công danh phải trắc trở lận đận ví như mầm non mới trổ đã bị khô héo.


16. KHOA QUYỀN LỘC VỌNG DANH DƯ CHIÊU CHƯƠNG Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp hoặc Mệnh một Hóa, Tài một Hóa, Quan một Hóa tất sớm hiển đạt, công danh toại mãn được hưởng phú quý song toàn và danh tiếng lừng lẫy.


17. KHOA MINH LỘC ÁM VỊ LIỆT TAM THAI Cung Mệnh có Khoa tọa thủ cung nhị hợp có Lộc tọa thủ nên rất quý hiển người tuổi Giáp Mệnh an tại Hợi có Khoa tọa thủ cung Dần có Lộc tọa thủ là thượng cách.


18. KHOA QUYỀN ĐỐI CÙNG, TRẠC TÂM Ư VŨ MÔN Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khoa, Quyền ở Tài, Quan hay Thiên Di hội chiếu ví như rồng gặp mày cá gặp nước tất sẽ  làm nên vinh hiển, có quan chức và được hưởng giàu sang trọn đời.


19. KHOA LỘC TUẦN PHÙNG CHU BỘT HÂN NHIÊN NHẬP TƯỚNG Cung Mệnh có Khoa tọa thủ gặp Lộcchiếu hoặc có Lộc tọa thủ đồng cung gặp nhiều Quý Tinh quần tụ tất có quan chức lớn ví như Chu Bột đời Hán được phong tướng. 2   20. QUYỀN KHỐC ĐỒNG CUNG MINH DANH VU THẾ Cung Mệnh có Quyền, Khốc tọa thủ đồng cung tất có danh tiếng lừng lẫy nếu cung Mệnh an tại Tỵ có cách chắc chắn đươc hưởng giàu sang và có quyền thế.


21. QUYỀN LỘC ĐỒNG CUNGĐINH TÁC CƠ THƯƠNG CHI NGHIỆP Cung Mệnh có Quyền, Lộc tọa thủ đồng cung là người buôn bán mà trở nên giàu có.


22. QUYỀN LỘC TRÙNG PHÙNG TÀI QUAN SONG MỸ Cung Mệnh có Quyền tọa thủ gặp Lộc chiếu hay Quyền, Lộc tọa thủ đồng cung tất tài lộc dồi dào công danh toại mãn và suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển.


23. QUYỀN LỘC TRÙNG PHÙNG SÁT TẤU HƯ DỰ CHI LONG Cung Mệnh có Quyền, lộc hội hợp nếu lại bị Kinh, Đà, Không, Kiếp xâm phạm thời chỉ có hư danh bề ngoài.


24. QUYỀN LỘC THỦ TÀI PHÚC CHI VỊ, SỬ THẾ VINH HOA Cung Tài Bạch hay Phúc Đức có Quyền, Lộc hội hợp tất được giàu sang vinh hiển hành sử mọi việc khéo léo, suốt đời phú túc phong lưu.


25. QUYỀN LỘC CÁT TINH NÔ BỘC VỊ TÚNG NHIÊN QUAN QUÍ ĐA BÔN BA Cung Nô Bộc có Quyền, Lộc hội hợp tất nhờ người dưới quyền và bạn bè khá giả giúp đỡ nên được hưởng giàu sang nhưng phải khó nhọc mới thành đạt và thường bị người giúp việc lấn áp.


26. XUẤT THẾ VINH HOA, QUYỀN LỘC THỦ TÀI QUAN CHI VỊ Cung Tài Bạch hay Quan, Lộc có Quyền, Lộc hội hợp hoặc một tọa thủ tại Tài một tọa thủ tại Quan nên suốt đời được hưởng giàu sang và quyền cao chức trọng.


27. SONG LỘC LƯỠNG NGỘ THÁI CÔNG CHI VŨ LƯỢC SIÊU QUẦN Cung Mệnh có Hoa Lộc tọa thủ gặp Lộc Tồn đồng cung là người tài giỏi như Thái  Công văn võ kiêm toàn.


28. HÓA LỘC HOÀN VI HẢO NHƯỢC CƯ MỘ ĐỊA DĨ TĂNG BI Cung Mệnh có Hoa Lộc tọa thủ rất tốt nhưng nếu cư Tứ Mộ thì lại là người có nét mặt buồn rầu.


29. LỘC CƯ NÔ BỘC TÙNG HỮU QUANDÃ BÔN TRÌ Cung Nô Bộc có Hóa Lộc tọa thủ tuy làm quan nhưng rầy đây mai đó.


30. MỆNH PHÙNG HÓA LỘC VÔ HUNG TINH, TÀI LỘC PHONG DINH Cung Mệnh có Hóa Lộc tọa thủ không gặp Hung Tinh là người giàu có.


31. LỘC QUYỀN TỌA THỦ THÊ CUNG TRAI THỜI NHỜ VỢ MÀ NÊN GIÀU SANG Cung Thê có Hóa Lộc, Hóa Quyền thì nhờ vợ mà giàu có.


32. LỘC QUYỀN MỆNH PHÙNG KHIÊM HỢP CÁT, OAI QUYỀN YÊM CHÚNG TƯỚNG VƯƠNG TRIỀU Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Quyền chiếu hoặc Quyền tọa thủ gặp Lộc chiếu hay Quyền, Lộc tọa thủ đồng cung được Cát Tinh quần tụ tất có uy quyền hiển hách muôn người khiếp sợ thường là bậc danh tiếng trong triều đình,


33. HOẠT LỘC TÝ, NGỌ VI THIÊN DI, PHU TỬ VĂN CHƯƠNG QUÁN THẾ Số Đức Khổng Tử cung Mệnh an tại Tý cung Thiên Di an tại Ngọ có Hòa Lộc, cung Tài Bạch tại Thân có Lộc Tôn hội chiếu Mệnh cung nên văn chương lỗi lạc lưu lạc muôn đời lại có kinh bang tế thế được người sau tôn là Vạn Thế Sư Biểu.


34. PHÁT BẤT CHỦ TÀI LỘC CHỦ TRIỀN Ư NỊCH ĐỊA Cung Mệnh, Tài, Quan an tại Tý, Ngọ, Thân, Dậu có Hóa lộc tọa thủ gặp Không, Kiếp hội hợp tất được hưởng giàu sang nhưng không bền.


35. HÓA LỘC HOÀN VI HẢO HỰU HƯỚNG MỘ TRUNG TÀNG Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Hóa Lộc tọa thủ ví như Lộc bị chôn vùi lấp kín nên kém tốt đẹp nhưng nếu được Tham, Vũ tọa thủ đồng cung hoặc Tham tọa thủ Vũ xung chiếu hay Vũ tọa thủ Tham xung chiếu tất được hưởng giàu sang trọn đời tiền chôn bạc cất nhưng phải ngoài 30 phú quý mới tốt, nếu sớm tất không bền.


36. HÓA LỘC CƯ DẦN MÃO CỐ THỦ THAM TÀI Cung Mệnh an tại Dần, Mão có Hóa Lộc tọa thủ là người giàu có, khéo giữ của.


37. HÓA KỴ VĂN NHÂN BẤT NẠI Cung Mệnh có Hoa Kỵ tọa thủ gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt là người có học nhưng không hiển đạt công danh lận đận.


38. HÓA KỴ ĐIỀN TÀI PHẢN VI GIAI LUẬN Cung Điền Trạch hoặc Tài Bạch có Hoa Kỵ tọa thủ rất tốt đẹp.


39. VÂN ĐẦU KHỞI CHƯỚNG GIA THIÊN KHÔNG, SỞ TUẾ HƯ TƯ HIỀN PHỤ Cung Mệnh có Hoa Kỵ gặp thiên Không là người hay nghi ngờ vợ hiền.


40. HÓA KỲ NGỘ PHỤC BINH Ư THÊ THIẾP HỐT OÁN HỐT THÂN Cung Phu Thê có Hoa Kỵ tọa thủ gặp Phục Binh tất vợ chồng lúc thân lúc oán.


41. HẠN LÀNH KỴ CỰ HUNG THẦN,  PHẢI PHÒNG NHỮNG CHỐN GIANG TÀN MỚI LÀNH Hạn gặp Hoa Kỵ, Cư Môn thì phải cẩn thận chớ gần sông ngòi chết đuối.


42. SỐ MUỘN MÀNG GÁI TRAI ÔM ÃM VÌ KỴ ĐÀ LEN LỎI TỬ CUNG Cung Tử Tức có Hoa Kỵ, Đà La là người muộn con.


43. KỴ ĐÀ THÁI TUẾ THÂN CUNG, KHỎI NẠN NÀO ĐƯỢC THUNG DUNG MẤY NGƯỜI Hạn đến cung Thân gặp Kỵ, Đà, Thái Tuế tọa thủ tai nạn khó tránh khỏi.


44. KỴ GIA LÁNH CỬA MẬN ĐÀO LÀM NGHỀ THUẬT SĨ ĐẠO LƯU NUÔI MÌNH Cung Mệnh có Hoa Kỵ tọa thủ nên tránh việc trai gái nếu không tất sanh họa vào thân nhưng làm nghề phù thủy hay đạo sĩ  hoặc về kỹ thuật lại rất tốt.


45. MỆNH HÓA KỴ TẬT MỘC THẦN ÂM NANG XA THẤP MỘT PHÂN CHẲNG NHẦM Cung Mệnh có Hoa Kỵ cung Tất Ach có Mộc Dục đàn bà tất bị sa dạ con.


46. HÓA KỴ TẬT ÁCH TÙY GIA, ÂM HƯ CHỨNG ẤY TẤT LÀ HIẾM CON Cung Tật Ach có Hoa Kỵ tọa thủ tất khi huyết kém nên hiếm con.


47. VỢ CHỒNG NAY HỢP MAI TAN KỴ  PHỤC TỌA THỦ MỘT LÀNG THÊ CUNG Cung Thê có Hóa Kỵ, Phục Binh tất vợ chồng lúc ở lúc đi không được hòa thuận.


48. KỴ BINH XƯƠNG KHÚC MỘT VÌ NHAN HỒI YỀU TRIẾT CÒN GHI RÕ RÀNG Cung Mệnh, Thân có Hoa Kỵ gặp Xương, Khúc hội hợp như Nhan Hồi tài giỏi nhưng chết non.


49. KỴ CỰ MỘ CUNG NHI GIAO ĐÀ HỔ SA MÃ HẠ HÀNH Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Hoa Kỵ tọa thủ gặp Đà La, Bạch Hổ hội hợp tất phải đề phòng ác thú hay tai nạn xe cộ.


50. KỴ NGỘ KHOA TINH Ư HỢI TÝ NGÔN HÀNH DANH THUẬN Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Kỵ tọa  thủ gặp Khoa đồng cung hay xung chiếu là người cẩn trọng từ lời nói tới việc làm khiến trên thuận dưới nghe nên được nhiều người kính trọng.


51. HÓA KỴ TÝ CUNG KHOA LƯƠNG PHỤ CHIẾU ĐẮC QUÂN DÂN SÙNG ÁI Cung Mệnh an tại Tý có Kỵ tọa thủ gặp Khoa, Lương hội hợp là người có đức độ liêm chính khiến muôn người yêu mến và ngưỡng mộ.


52. TAM KỲ GIAO HỘI MẠC NGỘ KỴ KÌNH GIÁNG LỘ THANH VÂN Cung Mệnh có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp nếu gặp Kinh Dương, Hoa Kỵ tất công danh không bền đường đời gặp nhiều bước thăng trầm.


53. LƯỠNG LỘC NGỌ DẦN NHI PHÙNG TỬ, VŨ, DINH, KỶ ÂM NAM PHÚ ĐA DANH THỌ Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Hóa Lộc tọa thủ Lộc Tồn chiếu hay Lộc Tồn tọa thủ Hóa Lộc chiếu gặp tử, Vũ hội hợp người tuổi Đinh, Kỷ được hưởng giàu sang trường thọ các tuổi khác có cách này cũng được phú quý sống lâu nhưng không hoàn toàn tốt đẹp bằng tuổi Đinh, Kỷ.


54. LỘC PHÙNG LƯƠNG MIẾU BẢO TƯ TÀI ÍCH DỮ THA NHÂN Cung Mệnh có Lộc tọa thủgặp Lương, Miếu, Địa đồng cung là người giàu có lại có lòng từ thiệnthường đem tiền của mình giúp đỡ người khác.


55. SONG LỘC CƯ NHI NGỘ CƠ LƯƠNG PHÚ GIA ĐỊCH QUỐC Cung Mệnh có Hóa Lộc hay Lộc Tồn tọa thủ gặp Cơ, Lương hội hợp là người rất giàu có, trong trường hợp này cung Mệnh a tại Thìn, Tuất có Lộc tọa thủ gặp Cơ, Lương đồng cung lại được một Lộc chiếu hoặc an tại Dần, Thân có một Lộc tọa thủ một Lộc chiếu và Cơ, Lương hội hợp thật là tốt đẹp, chắc chắn suốt đời được hưởng giàu sang vào hàng đại phú.


56. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU HOAN NGỘ TAM KHÔNG HỮU SONG LỘC PHÚ QUÝ KHẢ KỲ Cung Mệnh vô chính diệu có Tuần, Triệt án ngữ Thiên, Địa, Không hội hợp lại thêm Hóa Lộc. Lộc Tồn chiếu tất được hưởng giàu sang tài lộc dồi dào nhưng chẳng được lâu bền.


 


Mời xem các bài khác: 1. Tử vi đẩu số phú giải

 2. Tử vi đẩu số phú giải - 1

 3. Tử vi đẩu số phú giải - 2

 4. Tử vi đẩu số phú giải - 3

 5. Tử vi đẩu số phú giải - 4

 6. Tử vi đẩu số phú giải - 5

 7. Tử vi đẩu số phú giải - 6

 8. Tử vi đẩu số phú giải - 7

 9. Tử vi đẩu số phú giải - 8

 10. Tử vi đẩu số phú giải - 9

 11. Tử vi đẩu số phú giải - 10

 12. Tử vi đẩu số phú giải - 11

 13. Tử vi đẩu số phú giải - 12

 14. Tử vi đẩu số phú giải - 13

 15. Tử vi đẩu số phú giải - 14

 16. Tử vi đẩu số phú giải - 16

 17. Tử vi đẩu số phú giải - 17

 18. Tử vi đẩu số phú giải - 18

 19. Tử vi đẩu số phú giải - 19

 20. Tử vi đẩu số phú giải - 20

 21. Tử vi đẩu số phú giải - 21

 22. Tử vi đẩu số phú giải - 22

 23. Tử vi đẩu số phú giải - 23

 24. Tử vi đẩu số phú giải - 24

 25. Tử vi đẩu số phú giải - 25

 26. Tử vi đẩu số phú giải - 26

 27. Tử vi đẩu số phú giải - 27

 28. Tử vi đẩu số phú giải - 28

 29. Tử vi đẩu số phú giải - 29

 30. Tử vi đẩu số phú giải - 30

 31. Tử vi đẩu số phú giải - 31

 32. Tử vi đẩu số phú giải - 32

 33. Tử vi đẩu số phú giải - 33

 34. Tử vi đẩu số phú giải - 34

 35. Tử vi đẩu số phú giải - Hết


Bài viết cùng chuyên mục

Luận giải các sao ( 30/07/2010)

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

4. Vòng Thái Tuế: 14 Chính tinh không cần dùng đến chi của năm sinh để an, và vòng Thái Tuế cùng những sao ăn theo như Đào Hồng chính là một số ít sao phải dùng đến Địa Chi của năm sinh mà an. Cho...

Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương xin giới thiếu bài viết của Mộc Công: Tử vi - Những cách nhìn khác nhau về một số sao để bạn đọc chiêm nghiệm và tham khảo. 1.Không Kiếp - Xương Khúc an theo...

7. Cấu trúc root system của Nhóm G2 và sự tương đồng với qui tắc an sao của 14 Chính tinh Chi tiết hơn bây giờ ta sẽ xét qui tắc an sao của vòng Tử vi trong sự tương đồng khả dĩ với cấu trúc root...

3. Về sự tương đồng hình thức biểu diễn của nhóm G2 và nhóm 14 Chính tinhKhông gian biểu diễn root system của G2-14 chiều - 12 root đỉnh thể hiện như hình 1. Biểu diễn trên mặt phẳng được phân...

Tử vi đã có lịch sử rất lâu đời nhưng hiện tại nó vẫn có ảnh hưởng rất đáng kể trong đời sống xã hội ở Phương Đông. Yếu tố thiên văn, dáng vấp thiên văn là những điều rất dễ để nhận thấy trong cách...

LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC  1.  NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC ÔN LƯƠNG Nữ Mệnh có Long, Phượng tọa thủ là người hiền lương ôn hòa.

TAM THAI BÁT TỌA 1.  MỘ TRUNG THÁI TỌA VĂN MỘ VŨ LƯỢC KIM ƯU Cung Mệnh, Thân có Mộ tọa thủ gặp Thai, Tọa đồng cung là người văn võ song toàn.

THIÊN MÃ 1.  THIÊN MÃ NHẬP MỆNH MẪN TIỆP ĐA NĂNG Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ là người siêng năng.

THIÊN HÌNH   1. THIÊN HÌNH THẤT SÁT CƯƠNG TÁO NHI CÔ   Cung Mệnh, Thân có Hình, Sát toạ thủ đồng cung, là người nóng nảy ráo riết không ai dám gần nên phải phải cô đơn ít bạn bè và thường sát vơ...