Chữ Nòng Nọc trên gốm cổ Peru và chữ Nòng Nọc trên Trống Đồng Đông Sơn

Ngày đăng: 04/03/2011 00:00:00

Như đã biết qua những bài viết trước, tôi đặt tên cho đồ gốm Peru Tiền-Columbus là gốm hình-tượng ký (Picto-iconographic Ceramics) với nghĩa là các nền văn hóa này đã dùng đồ gốm thay cho chữ viết (ký tự) ghi lại các hình ảnh muôn mặt của đời sống từ tâm linh cho tới đời sống phàm tục của họ. Họ không có chữ viết (ký tự) đã dùng đồ gốm vẽ, khắc, chạm, nặn các hình tượng thay cho chữ viết. Đây là một tộc duy nhất đã dùng đồ gốm như một chữ viết, như một thứ hình ngữ, hình tự tức một thứ gốm hình ký. Ở một phương diện nào đó gốm Peru Tiền Columbus là một thứ sử gốm. Ta cũng đã thấy họ theo Vũ Trụ giáo, Mặt Trời  giáo như người Đông Sơn. Vũ Trụ giáo của họ còn ghi khắc lại trên gốm cổ Peru. Hiển nhiên là họ phải ghi lại trên gốm những dấu, hình, chữ diễn tả Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo dựa trên nguyên lý lưỡng hợp hanan và hurin thấy trong văn hóa của họ, chúng liên hệ với chữ viết nòng nọc vòng tròn-que là chuyện tất nhiên.


Trên bước đường đi chu du khắp nơi để săn tìm chữ viết nòng nọc vòng tròn-que tôi đã khám phá ra kho tàng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que có thể thấy và sờ thấy được trên các hiện vật gốm cổ Peru (có tới từ 80.000 tới 100.000 mẫu gốm) giống như trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn .


Các mẫu gốm cổ Peru nhất là gốm Moche là những hiện vật sờ và thấy được kèm theo có  những ý nghĩa xác thực, rõ ràng của gốm giúp ta giải đọc được chữ viết nòng nọc vòng tròn-que còn “viết” trên gốm đó một cách chính xác. So sánh chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên gốm cổ Peru  với chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn  sẽ giúp tôi thuyết phục các nhà nghiên cứu trống đồng nòng nọc, âm dương nói riêng và các nền văn hóa cổ thế giới nói chung hãy còn nghi ngờ hay do dự về những gì tôi đã khám phá ra về chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn từ lâu nay. Nếu có những thắc mắc, xin đọc thêm những bài viết về chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á và trong blog của tôi, ở đây tôi chỉ chú tâm vào sự so sánh bằng hình ảnh, coi như độc giả đã nắm vững ý nghĩa về chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.


. Hai mẫu tự căn bản trong chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.


Đó là chữ nòng vòng tròn O và chữ nọc que (I) hai chữ này bắt nguồn nguyên thủy từ hình dạng bộ phận nữ nam. Hai chữ này đẻ ra hai từ âm dương yin yang của Trung Hoa. Hai từ yin yang này xuất hiện rất muộn về sau vì nghĩa liên hệ với mặt trời. Từ hai chữ cái này đẻ ra các chữ con cháu khác.A-Chữ nòng vòng tròn O


Chữ nòng vòng tròn O thấy rất rõ trên gốm cổ Peru qua bộ phận sinh dục nữ:Chữ gốm nòng vòng tròn O.


Bộ phận sinh dục nữ được diễn tả bằng vòng tròn là chữ nòng O, một trong hai chữ cái căn bản của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.


Như đã biết qua bài Hai Chữ Nòng Nọc Còn Thấy Trườc Mắt Hàng Ngày Hiện Nay, chữ nòng vòng tròn O còn thấy trong các bảng hiệu vệ sinh phái nữ ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.


Khi vòng tròn sinh dục nữ trở thành chữ nòng O trong chữ viết nòng nọc vòng tròn-que thì chữ cái nòng O mang trọn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh từ hư vô cho tới tái sinh.


Vì phạm vi bài viết xin chỉ giới hạn ở Cõi Trên Thượng Thế.


Thoạt đầu là Hư Vô, Vô Cực chính thống trung tính được diễn tả bằng vòng tròn đứt đoạn. Về sau hư vô định hình, tùy ngành, tùy thời Hư Vô có thể là Hư Vô chuyển qua âm trước hay dương trước. Kế tiếp mầm dương xuất hiện, ta có Trứng Vũ Trụ (hay Thái Cực). Tùy theo độ to ngang, độ dầy, độ cường điệu, độ tối hay sáng của vòng tròn vỏ bọc hư không, vỏ Trứng Vũ Trụ, ta biết được hư vô, hư không, không gian, vỏ Trứng Vũ Trụ mang âm dương tính nhiều ít, nghiêng về ngành nòng nước hay nọc lửa.Vỏ Hư Vô, Không Gian hay vỏ Trứng Vũ Trụ có âm dương tính khác nhau.


Vòng tròn mỏng, mảnh khảnh, sáng, nóng bỏng diễn tả thái dương, lửa (3); vòng tròn mỏng vừa phải, nóng diễn tả thiếu dương, đất dương; vòng tròn khá dầy, ấm diễn tả thiếu âm, gió; vòng tròn rất dầy, đen đặc, lạnh (2) diễn tả thái âm, nước; vòng tròn không dầy không mỏng là vòng tròn nòng nọc, âm dương đề huề (1) (xem chương Ý Nghĩa Dấu, Hình, Biểu Tượng Trên Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á).Hãy lấy một vài thí dụ trêm gốm.


.Trên mẫu gốm hình con báo Puma. Chữ viết nòng nọc vòng tròn thấy ở bên má báo Puma. Con báo thuộc họ nhà mèo không có sừng biểu tượng cho âm, nữ, ngành nòng, không gian. Ở đây là con báo của ngành dương (âm nam) nên là dương của âm, thiếu âm, nguyên thể của khí gió vì thế


chữ viết nòng O hơi dầy một chút thôi.Gốm báo Puma của Peru cổ ..Con mắt của thú biểu mặt trăng thấy trên các mẫu gốm là vòng tròn dầy, đen đậm mang âm tính thái âm, diễn tả hình mặt trăng. Trăng có một khuôn mặt là nước như thấy qua từ đôi trăng nước (trăng liên hệ với thủy triều).
Bình Recuay (Enrico Poli collection) có hình Thú Mặt Trăng (Lunar Animal).
Hãy so sánh với một vài ví dụ lấy trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn:


.Chữ nòng O vỏ không gian, vỏ Trứng Vũ Trụ thiếu âm khí gió.


Trống đồng nòng nọc, âm dương Ngọc Lũ I là trống khí gió thế gian có mặt trời 14 nọc tia sáng (14 = 6 + 8,  số 6 là số Tốn tầng 1 và 14 là tầng 2, Tốn gió tương đồng với khí gió dương Đoài vũ trụ) có vỏ không gian, vỏ Trứng Vũ Trụ là vòng tròn nòng O bao quanh nọc tia sáng có độ dầy vừa phải .Mặt trời và vòng tròn nòng O vỏ không gian trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.
.Chữ nòng O vỏ không gian, vỏ Trứng Vũ Trụ thái âm, nước.


Thấy trên trống Làng Vặc.Trống Làng VặcTrống Làng Vặc có vòng tròn bao quanh đầu tia sáng tức vỏ không gian, vỏ Trứng Vũ Trụ rất dầy và đậm nét mang tính thái âm, nước cho biết không gian và mặt trời thái âm nước. Kiểm chứng lại ta thấy rất rõ khoảng không gian giữa các nọc tia sáng là hai giọt nước thể điệu hóa mang tính thái âm; hai vành hai vòng tròn đồng tâm (hai nòng, hai âm, thái âm) có chấm (chấm nọc dương) là thái âm dương, nước dương, nước chuyển động (mưa) tức Chấn. Trống có Mặt Trời Cấn-Chấn 12 nọc tia sáng (12 = 4+8, số 4 là số Cấn, núi hôn phối với Chấn, có một khuôn mặt là nước dương, sấm như Mẹ Tổ Âu Cơ núi hôn phối với Lạc Long Quân sấm, mưa, biển) có 8 hình búa thiên lôi (hiện nay gọi lầm là “hình trâm”), 4 tượng cóc… Rõ ràng đích thực đây là trống thái âm, trống mưa, trống sấm, trống Chấn sấm mưa.


.Chữ nòng O vỏ không gian, vỏ Trứng Vũ Trụ dương, lửa.


Thấy trên Trống Làng Vạc II. Vỏ không gian, vỏ Trứng Vũ Trụ ở trống này rất mỏng, mảnh khảnh, rất sáng cho biết không gian mặt trời Lửa (lửa vũ trụ Càn hay Đất thế gian Li).Trống Làng Vạc II.Ta thấy rất rõ trống này là trống Lửa Đất thế gian Li vì có mặt trời 10 nọc tia sáng (số 10= 2+8, số 2 là Khảm tầng 1, số 10 là tầng 2 thế gian) là Khảm thế gian hôn phối với Li; có khoảng không gian gồm 5 nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) /\ mang dương tính chồng lên nhau. Số 5 là số Li; có các vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) hay hình tam giác, hình tháp delta trong có phụ đề 3 dấu chầm nọc xếp theo hình tam giác, delta, hình núi tháp cho biết khuôn mặt lửa Đất dương núi tháp Li mang tính chủ (Anh ngữ pyramid kim tự tháp có gốc pyro- là lửa, Li) và các vành giới hạn đều có dấu chấm nọc mang dương tính lửa. Tất cả các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên trống này đều thuộc về chữ nọc.


- Chữ Nòng Vòng Tròn O Tí HonTrong chữ viết nòng nọc vòng tròn-que, hai chữ nòng O và nọc que còn thấy ở dạng nguyên tạo, nguyên sinh, tạo hóa dùng như hai cái dấu (marks, markers, accent) dưới dạng dấu chấm rỗng tức vòng tròn rỗng tí hon và dấu chấm đặc tức vòng tròn đặc tí hon vì khởi đầu của muôn sinh đều ở dạng các vi thề li ti như nguyên tử.


Nòng vòng tròn rỗng tí hon (chấm rỗng) mang nghĩa nguyên tạo, sinh tạo, tạo sinh, tạo hóa, nguyên sinh của ngành nòng. Dạng này cũng thường dùng làm dấu (mark, marker) chỉ nòng âm tổng quát hay sinh tạo). Nhiều khi vòng tròn rỗng tí hon và vòng tròn thông thường dùng lẫn lộn mang cùng một nghĩa sinh tạo hay không sinh tạo (tùy theo trình độ hiểu biết về chữ viết nòng nọc vòng tròn-que của nghệ sĩ).


Ví dụ mắt con rắn hai đầu hình sóng nước trên một bình gồm cổ Peru có con ngươi được diễn tả bằng một vòng tròn rỗng nhỏ thay vì thường được diễn tả bằng một chấm đặc cho biết con rắn hai đầu thuộc dòng nòng, âm, nước (hai đầu là hai rắn là hai âm, thái âm, nước).Bình gốm rắn hai đầu.
So sánh với vòng tròn rỗng tí hon trên trống Cổ Loa I.Một mảnh mặt trống Cổ Loa I.
Chữ hai vòng tròn đồng tâm là hai nòng, thái âm có thêm dấu vòng tròn tí hon cho biết rõ  là thái âm nước. Hình tượng cóc xác thực trống này là trống mưa, sấm. Lưu ý là Cổ Loa là kinh đô cũ của An Dương Vương thuộc ngành mặt trời Nước Lạc Long Quân. Điểm này cho thấy trống đồng nòng nọc, âm dương đào thấy ở vùng nào cũng có thể là một chứng tích sử của vùng đó. Trống đồng nòng nọc, âm dương là trống bản địa của đại tộc Đông Sơn không phải của văn hóa Trung Hoa.


. Hai Nòng Vòng Tròn Thường Riêng Rẽ Hay Đồng Tâm.


Chữ hai vòng tròn riêng rẽ hay đồng tâm là hai nòng, hai âm, thái âm.


Hình hai vòng tròn đồng tâm thấy trên người con báo Puma ở mẫu gốm ở trên cho thấy thêm khuôn mặt thái âm, nước (ứng với Thần) đi cùng với vòng tròn thiếu âm gió trên má con báo (ứng với Nông) cho thấy con báo có một khuôn mặt thuộc ngành nòng Thần Nông (Thần là Nước, Nông là Gió). Con báo thuộc họ nhà mèo không có sừng biểu tượng cho âm, ngành nòng, không gian.


Hai vòng tròn đồng tâm cũng thấy trên người con trăn nước anaconda trên một mẫu gốm.Bình trăn nước anaconda (metmuseum.org)
Trăn mang tính thần kỳ có bờm có râu, trên người có chữ hai vòng tròn đồng tâm mang ý nghĩa nước, thái âm. Đây là con trăn nước anaconda thần có một khuôn mặt biểu tượng cho ngành âm nước-gió ứng với ngành Thần Nông.


Rắn lông chim Quetzal của Mễ và Kukucan của Maya có một khuôn mặt biểu tượng cho ngành nòng âm nên con mắt cũng là mắt âm có hai vòng tròn đồng tâm.


Các vị âm thần ở âm thế của Peru cổ cũng có con mắt âm hai vòng tròn.Âm thần có con mắt âm hai vòng tròn đồng tâm,
Larco Musem
(ảnh của tác giả).
So sánh với con chim nông trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. Chim có con mắt âm là hai vòng tròn đồng tâm cho biết rõ đây là loài chim nông nước không phải là chim cắt như Goloubev đã viết (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).Chim có túi nang dưới mỏ và có con mắt âm hai vòng tròn đồng tâm
là chim nông nước trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.


Ta cũng đã thấy trống mưa sấm Cổ Loa I có hai vòng tròn đồng tâm với dấu nòng vòn tròn tí hon.


Ta thấy rõ hai vòng tròn có khi dính lại thành một hình vòng tròn dầy, đậm, đen cũng mang âm tính như hai vòng tròn.
B-chữ nọc que (I)Chữ gốm nọc que.
Bình gốm có bộ phận sinh dục nam ở vị trí thẳng đứng diễn tả chữ viết nọc que.


Trống đồng Đông Sơn IV có chim biểu là Cò Lửa có mỏ dài, to, khỏe, trông cương cường giống bộ phận sinh dục nam đang cương cứng. Trong mỏ có viết chữ nọc que mang nghĩa cọc, dương.Lưu ý cò Lửa này không có bờm.

-Chữ Nọc Chấm O Tí Hon


Chữ nọc vòng tròn đặc tí hon (chấm đặc, chấm nọc) mang nghĩa nguyên tạo, sinh tạo, tạo sinh, tạo hóa, nguyên sinh của ngành nọc. Dạng này cũng thường dùng làm dấu chỉ nọc dương tổng quát hay sinh tạo.


Ví dụ


.Trên gốm cổ Peru: hoa tai chấm-vòng tròn của bình gốm chiến sĩ Lang Hùng.Gốm thời Virú diễn tả một chiến sĩ tay cầm khiên, Bảo Tàng Viện Larco.
Chấm nổi, đặc, nọc chấm trong hoa tai ở đây là một chữ. Đây là chữ chấm-vòng tròn nòng nọc, âm dương dưới dạng nhất thể Thái Cực/ Lưỡng Nghi (xem dưới). Lưỡng nghi liên tác sinh ra tứ tượng diễn tả bằng bốn lỗ nhỏ trong hoa tai. Tứ tượng cũng thấy qua chuỗi vòng đeo cổ mang hình ảnh một vòng chấm nọc mang dương tính lửa sinh tạo tức Lửa Vũ Trụ, trong khi hình sóng nước là Nước dương, vòng tròn quai cầm là nòng thiếu âm gió có phụ đề thêm bằng các sọc răng lược không gian gió và vòi ấm là bộ phận sinh dục nam  biểu tượng cho Đất Trụ Chống Trời, nghĩa là ta có  tứ tượng (Hình Bóng Lang Hùng Trong Gốm Cổ Peru).


So sánh ta thấy cùng nghĩa với các chấm nọc trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn  như các chấm nọc trong vành biên giới thấy trên trống Làng Vạc II ở trên, cũng như thấy trên người các loài thú, chim ngành mặt trời thái dương.Hình nai cái có chấm nọc lửa, thái dương, mặt trời.

Hình nai cái trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I  có chấm trên người cho biết là nai thuộc ngành lửa, thái dương mặt trời, ứng với Mẹ Tổ Âu Cơ, người Mường có vật tổ là con nai cái. Lưu ý nai cái ở đây có sừng (thường nai cái không có sừng ngoại trừ loài tuần lọc reindeer) giống như các hình hươu cái biểu tượng cho bà Ngu Cơ của Mường cũng có sừng. Nai cái có sừng phải hiểu theo nghĩa biểu tượng theo truyền thuyết. Điểm này cho thấy rõ những chấm nọc phải hiểu theo dấu của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.


Trên các trống, các vật hình trống ở trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn đều có dấu chấm nọc dương, đực, trống.Một ngôi nhà nọc và một dàn trống trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.
Một vật hình trống để ở dưới góc trái  ngôi nhà nọc  (mặt trời, lang, đình) là một chiếc trống. Những chấm nọc xác thực vật này là một chiếc trống. Sự hiện diện của trống trong ngôi nhà và dàn trống ở bên nhà xác thực nhà là nhà nọc, mặt trời mà ngày nay còn thấy ở các ngôi nhà con trai (bachelor’s house), phái nam (men’s house) ở Nam Dương, thường được gọi là nhà trống tamburan haus (Đức ngữ). Trống có một nghĩa là đực, phái nam. Hiển nhiên các “vật” trong dàn trống có những dấu chấm nọc trống (đực) là những trống.


Chữ Hai Nọc Que Riêng Rẽ hay Ghép Lại.


Hai nọc que ghép lại thành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói), chữ V, chữ X…


Trên mẫu gốm “hai người quí tộc” làm tình có bốn người chầu rìa mà tôi đã chứng minh có thể là một cảnh diển tả triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh gồm có hai vị thần nòng nọc, âm dương giao hợp sinh ra bốn vị thần con là Tứ Trụ (ứng với bốn cột) ở Tứ Phương ứng với  Bốn Nguyên sinh Động Lực Chính, với Tứ Tượng.Bình gốm “hai người quí tộc” làm tình có bốn người hầu chầu rìa.
Trên bốn cột có vòng chữ nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) diễn tả nọc thái dương Lửa. Nọc nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) chỉ thiên hình núi tháp, núi lửa đất, nọc chỉ địa ở đây mầu đỏ chỉ ánh sáng từ cõi trên chiếu xuống, lửa vũ trụ.


Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn những vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) ở biên trống cho biết trống đó là trống mặt trời thái dương ngành nọc lửa như thấy ở trống Lửa vũ trụ Càn Đông Sơn IV có những con cò lửa ở trên. Những nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói)  cũng dùng làm dấu chỉ nọc, thái dương, lửa, đực, mặt trời… ví dụ như ở mỏ con chim nông ở trên.


Hai nọc chữ V ghép lại thành hình sóng động. Chữ V có nghĩa ngược với nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) /\ , có một nghĩa là vực thẳm, âm thái dương, nước âm thái dương. Ở bình gốm có rắn hai đầu biểu tượng cho âm nước ở trên có vành chữ V mang nghĩa nước dương, chuyển động.


So sánh với các vành chữ V trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn như các vành chữ V ở đế trống mang nghĩa âm, thái âm, cõi âm ngành dương (Chữ Nòng Nọc Trên Trống Đồng).Vành chữ V ở một chân trống Nam Trung Hoa.

Theo chính thống đế hay chân trống là Hạ Thế, Cõi Nước, Cõi Âm thường không có trang trí. Ở các trống muộn, không chính thống như trống Nam Trung Hoa này mới có trang trí mang nghĩa nước, cõi âm.


C. Chữ Viết Vòng Tròn-Chấm


Chữ vòng tròn-chấm (theo duy âm đọc vòng tròn trước) hay chấm-vòng tròn (theo duy dương nọc chấm đọc trước) là chữ Nòng vòng tròn và Nọc chấm đặc ghép lại. Đây là một từ ‘nòng nọc’ quan trọng vào bậc nhất dưới dạng nguyên tạo, tạo hóa. Hiển nhiên từ này mang trọn tất cả nghĩa nòng nọc. Vì thế ta phải xét nghĩa theo duy âm và duy dương. Phải nhìn dưới lăng kính Vũ Trụ Tạo Sinh toàn diện của cả hai phía nòng nọc, âm dương, tức theo duy âm và duy dương. Tôi đã viết khá chi tiết trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á và sẽ có một bài viết riêng về chữ này với nhiều hình ảnh tôi mới thâu thập được ở khắp nơi trên thế giới sau khi đã xuất bản quyển sách trên, ở đây chỉ nhắc lại vài ý nghĩa chính thường thấy:


-Dưới diện nòng nọc, âm dương đề huề: chấm vòng tròn (hay vòng tròn có chầm) mang nghĩa âm dương nhất thể, mặt trời-không gian, vũ trụ, tạo hóa, sinh tạo…


-Dưới diện lưỡng nghi, theo thuần dương là chấm-vòng tròn, mang nghĩa nọc mặt trời mang tính nòng không gian, mang tính sinh tạo, tạo hóa và theo thuần âm là không gian mang tính nọc, không gian dương tức khí gió…


vân vân…


Chấm nọc và vòng tròn nòng được diễn tả bằng hình ảnh gợi tình nhất qua tục ném cầu trong đám cưới của người Mường. Chú rể cầm một quả cầu tròn biểu tượng cho bộ giống  nam ném xuyên qua một cái vòng tròn bịt giấy biểu tượng cho bộ giống phái nữ còn  màng trinh nguyên vẹn.


Bình gốm Người Chiến Sĩ ở trên có hoa tai là chữ viết nòng nọc chấm-vòng tròn.


Rõ hơn trên đùi cũng có hình mặt trời chữ viết nòng nọc chấm-vòng tròn. Mặt trời chấm vòng tròn là mặt trời sinh tạo, tạo hóa, nhất thể (hay lưỡng thể nếu nhìn dưới diện lưỡng nghi, đã phân cực). Chấm là  chữ viết nọc chấm nguyên tạo mang nghĩa mầm dương, mặt trời nguyên tạo và vòng tròn mang nghĩa không gian nguyên tạo. Theo duy dương, đây chính là bọc trứng không gian nguyên tạo sinh ra trăm lang Hùng mang nghĩa «mầm non » mặt trời, mặt trời nguyên tạo, chính là thần mặt trời tạo hóa (sun as creator) của Ai Cập cổ viết theo linh tự là hình vòng tròn có chấm như ở đây. Mặt trời ở đùi có tia sáng cong mang âm tính và có chấm nọc nguyên tạo mang dương tính là tia sáng nòng nọc, âm dương, nhất thể. Tia sáng hình chuyển vận chong chóng mang nghĩa vận hành, sinh tạo năng động. Lưu ý là ánh sáng xoay theo chiều ngược với kim đồng hồ tức theo chiều dương, theo chiều mặt trời. Mặt trời ở đùi là mặt trời tạo hóa sinh động.


So sánh với hình chấm-vòng tròn với nghĩa tạo hóa trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, ta thấy trên trống Quảng Xương, trên đầu, hay ở phía thái dương (màng tang) những người nhẩy múa đều có chữ chấm vòng tròn.Trống Quảng xương (Nguyễn Văn Huyên).
Lưu ý có những chữ chấm-vòng tròn có tia sáng. Rõ nhất là hình ở hai bên mái nhà. Vậy đây là Người Mặt Trời tức Kẻ Đỏ Xích Quỉ. Trống có mặt trời 8 nọc tia sáng (số 8 là số Khôn tầng 2 thế gian, 8= 8+0). Vậy mặt trời 8 nọc tia sáng là mặt trời lửa-không gian nước, vũ trụ, nói theo Dịch là Càn Khôn (xin hiểu Càn Khôn theo Việt Dịch là Mặt Trời-Không Gian chứ không phải là Trời-Đất như Dịch Trung Hoa), của cõi Người Mặt Trời thế gian. Khoảng không gian giữa các tia sáng mặt trời có các sọc cũng cho biết không gian ở đây mang tính nòng, âm, Khôn. Haai vành răng lược ở biên trống mang nghĩa không gian thái dương. Trống này có một khuôn mặt tà trống mặt trời-không gian, vũ trụ, càn khôn mang đúng ý nghĩa của chữ chấm-vòng tròn và được viết bằng chữ chấm vòng tròn. Như thế Người Mặt Trời này mang một khuôn mặt của sinh tạo, tạo hóa, vũ trụ. Đây chính là hình bóng các Lang Hùng (các người này trông rất trai tráng vạm vỡ) sinh ra từ bọc trứng toàn con trai, chính là Tổ Hùng mang một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa, tổ tiên của Người Việt  Mặt Trời thái dương…


Lưu ý  những người trai tráng này ở trần truồng mang nghĩa Cõi Trên, Cõi Trời (người thế gian mới có quần áo) chỉ có trang phục đầu hình phườn gió cho biết rõ đây chính là các Lang Hùng có một khuôn mặt không gian gió ở đất Gió Phong châu. Một điểm nữa là trống này chỉ có một loại nhà nọc mặt trời (mặt trời vẽ rõ ở phía mặt tiền nhà), không có nhà nòng mái vòm ăn khớp với truyền thuyết 100% là bọc trứng chỉ nở ra 100 Lang Hùng (không có các mẹ nàng nên không có nhà nàng mái vòm không gian).


Đây chính là những người Lang Hùng,  hình bóng của Tổ Hùng tổ tiên người Việt.


. . . . .


Và còn nhiều nữa.


Kết Luận


Dĩ nhiên trong kho tàng gốm cổ Peru có tới cả trăm ngàn mẫu gốm ta còn có thể tìm thấy nhiều dấu tích chữ viết nòng nọc vòng tròn-que. Ta có thể dùng gốm cổ Peru để soi sáng, xác thực những hình, chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn mà chúng ta chưa giải đọc được hay chưa chắc chắn còn nghi ngờ và ngược lại dùng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn để giải đọc các mẫu gốm cổ Peru.


Qua vài mẫu so sánh ở đây cho thấy những điều khám phá của tôi về chữ viết nòng nọc vòng tròn-que một lần nữa được kiểm chứng lại bằng các hiện vật cổ và văn hóa của Peru cổ cũng có cốt lõi là Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Mặt Trời giáo dựa trên nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương hurin và hanan.


Mời xem các phần khác:  1. Chữ Nòng Nọc - Phần 1

  2. Chữ Nòng Nọc - Phần 2

  3. Chữ Nòng Nọc - Phần 3

  4. Chữ Nòng Nọc - Phần 4

  5. Chữ Nòng Nọc - Phần 5

Bài viết cùng chuyên mục

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh Lê Viết Nga cho biết: Bắc Ninh vừa phát hiện tấm bia đá có niên đại từ năm 314 đến năm 450 tại thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Đây...

Chiều 7/9, Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình sưu tầm, khảo cứu các hiện vật lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Xuân Đan, H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhóm nghiên cứu của bảo tàng này vừa phát hiện,...

Hãy xem từ cái Nôi khái niệm “Sông”:<br /><br />Krông = Kông = Sông = Tông 宗 = Dòng = Dõng 涌 = Giang 江 = Kang = Kênh = Kinh 泾= Linh 泠 = Lối = Lộ 潞 = Lạc 洛= Lạch = =Rạch = Mạch 脈 = Ngách = Ngòi =...

Tìm nguồn gốc dân tộc là khát vọng truyền đời của người dân Việt.

Lịch sử Bách Việt chứng tỏ không kém phần phong phú khi được hé lộ qua kỹ thuật đúc gươm, trống đồng...

<br /> Từ Hán Việt (HV) là kết quả rất tự nhiên sau bao nhiêu thế kỷ bị người Hán đô hộ cũng như sống bên cạnh nhau: đây là những từ gốc Hán thâm nhập vào và làm vốn từ Việt thêm phong phú.

Truyền thống lâu đời của chữ Hán đã cho ta nhiều thông tin thú vị về văn hoá tư tưởng của người xưa.

Cùng tồn tại với bãi đá cổ ở Sa Pa (Lào Cai), những hình khắc bí ẩn từ nghìn đời nay ở bãi đá cổ Xín Mần (Hà Giang) đã đi vào tín ngưỡng với tục thờ đá của người dân địa phương. Những hình khắc một...

Luật Pháp ( 09/03/2012)

Luật Pháp : Từ ghép này xuất xứ từ công nghệ Bánh Chưng, lúc đầu chỉ là để chỉ các công đoạn cụ thể, sau nâng ý trừu tượng hóa thành từ “luật pháp”. Khi gói xong bánh chưng thì dùng Lạt để Buộc....