Phu
(M) Thái dương
 
Hữu bật Cô thần
Thiên mã Phá toái
Thiên trù Tang môn
Lâm quan Quan phủ
  Đà la
   
   
102
Huynh Đệ
(M) Phá Quân
 
Thai phụ Thiên riêu
Thiên hỷ  
Thiên y  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
112
Mệnh (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Suy
Hoa cái  
Lực sĩ  
Hoá khoa  
   
2
Phụ Mẫu
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
  Tử phù
  Bệnh
   
   
   
12
Tử Tức
(M) Vũ khúc
 
Văn khúc Thiên la
Thiêu dương Thiên không
  Phục binh
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
92
Hợi Tuất Dậu Thân
  Trang

Sinh lúc 23:30
Thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 1987
Giờ Tý ngày 15 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Tả phù Thiên hư
Thiên việt Hỏa tinh
Văn tinh Tuế phá
Hoá lộc Tiểu hao
  Tử
  Thiên Sát
   
22
Tài Bạch TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên quý Thái tuế
Hoá quyền Đại hao
  Mộc dục
   
   
   
82
Điền Trạch TUẦN
(V) Tham lang
 
Văn xương Địa võng
Thiên tài Linh tinh
Thiên thọ Đẩu quân
Long Đức Mộ
Tướng quân Nguyệt Sát
   
   
32
Tật Ách TRIỆT
(M) Thất sát
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên quan Thiên hình
Quan sách Trực phù
Trường sinh Bênh phù
Quốc ấn  
   
   
72
Thiên Di
(D) Thiên lương
 
Thiên giải Quả tú
Hỷ thần Điếu khách
Dưỡng  
   
   
   
   
62
Nô Bộc
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên đức Thiên thương
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan Thai
Địa giải  
Phúc đức  
   
   
52
Quan Lộc TUẦN
(D) Cự môn
 
Tam thai Bạch hổ
Ân quang Tuyệt
Thiên khôi Địa kiếp
Thiên Phúc Địa không
Tấu thư Hoá kỵ
Đường phù  
   
42

Lá số Tử vi của Trang