Thiên Di
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Phá toái
Thiên tài Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Trường sinh Tiểu hao
   
   
   
65
Tật Ách TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên việt Thiên sứ
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
55
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
  Thai
  Địa kiếp
   
   
   
45
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
 
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Tuyệt
   
   
   
   
35
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Thiên la
Tướng quân Quả tú
Quốc ấn Điếu khách
  Mộc dục
  Âm Sát
   
75
Tị Thìn Mão Dần
  Trần Thị Định

Giờ Thân ngày 3 tháng 6 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Phu
 
 
Tả phù Đẩu quân
Hồng loan Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
Thiếu âm Mộ
   
   
   
25
Quan Lộc (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Bát tọa Lưu hà
Ân quang Quan đái
Thiên đức Địa không
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
85
Huynh Đệ TUẦN
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Phục binh
  Tử
   
   
   
15
Điền Trạch
(D) Tham lang
 
Văn xương Thiên hình
Thai phụ Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù  
Lâm quan  
   
   
95
Phúc Đức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên giải Nguyệt Sát
Long Đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
Đường phù  
105
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn khúc Thiên khốc
Địa giải Thiên hư
Hoá quyền Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
   
115
Mệnh TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Tam thai Kiếp sát
Thiên quý Linh tinh
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Văn tinh Bệnh
  Hoá kỵ
   
5

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trần Thị Định