Thiên Di
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Hỏa tinh
Tam thai Phi liêm
Thiên quý  
Thiên việt  
Hồng loan  
Long Đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
64
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên y Thiên riêu
Tấu thư Bạch hổ
Dưỡng  
   
   
   
   
54
Tài Bạch
 
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Thai
Tướng quân Địa kiếp
Quốc ấn  
   
   
   
   
44
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
 
Thiên mã Thiên khốc
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
34
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Hỷ thần Thiên thương
Hoá quyền Thiên hư
Đường phù Thiên la
  Tuế phá
  Mộc dục
  Âm Sát
   
   
74
Dậu Thân Mùi Ngọ
  ThienDong

Sinh lúc 16:00
Thứ Ba ngày 10 tháng 8 năm 1982
Giờ Thân ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu
 
 
Tả phù Trực phù
Bát tọa Mộ
Ân quang  
Thiên tài  
Thiên trù  
Quan sách  
Thanh long  
Hoá khoa  
24
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Quan đái
  Địa không
   
   
   
   
84
Huynh Đệ
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Tử
   
   
   
   
14
Điền Trạch TRIỆT
(D) Tham lang
 
Văn xương Thiên hình
Thai phụ Quan phù
Long trì Đại hao
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
   
94
Phúc Đức TUẦN
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên thọ Phá toái
Thiên giải Đẩu quân
Thiếu âm Phục binh
Đế vượng Nguyệt Sát
   
   
   
   
104
Phụ Mẫu TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Địa giải Suy
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
114
Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Linh tinh
  Thiên không
  Bệnh
   
   
4

Lá số Tử vi của ThienDong