Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Tả phù Phi liêm
Tam thai  
Văn khúc  
Thiên việt  
Hồng loan  
Long Đức  
Trường sinh  
Hoá khoa  
94
Quan Lộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Bạch hổ
Thiên Phúc  
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
   
   
84
Nô Bộc
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên thương
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Thai
Tướng quân  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
   
74
Thiên Di
(M) Thất sát
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Địa giải Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
64
Phúc Đức (THÂN)
(V) Tham lang
 
Hỷ thần Thiên hư
Đường phù Thiên la
  Linh tinh
  Tuế phá
  Mộc dục
   
   
   
104
Dậu Thân Mùi Ngọ
  TKH

Sinh lúc 01:45
Thứ Hai ngày 8 tháng 3 năm 1982
Giờ Sửu ngày 13 tháng 2 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tật Ách
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên sứ
Bát tọa Trực phù
Văn xương Mộ
Thiên trù  
Thiên giải  
Quan sách  
Thanh long  
   
54
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thái âm
 
Phong cáo Tử phù
Thiên khôi Bênh phù
Nguyệt đức Quan đái
Đào hoa  
   
   
   
   
114
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Thiên hình
Lực sĩ Thái tuế
  Đẩu quân
  Đà la
  Tử
  Địa không
  Hoá kỵ
44
Mệnh TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Long trì Thiên riêu
Thiên thọ Quan phù
Thiên y Đại hao
Văn tinh  
Lâm quan  
Hoá quyền  
   
   
4
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiếu âm Phá toái
Đế vượng Phục binh
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
14
Phu TUẦN
(M) Phá Quân
 
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Tang môn
Thiên tài Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Địa kiếp
  Âm Sát
  Thiên Sát
24
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Bệnh
   
   
   
34

Lá số Tử vi của TKH