Quan Lộc (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Thiên việt Phá toái
Thiên Phúc Bạch hổ
Hỷ thần Lưu Bạch Hổ
Trường sinh  
Đường phù  
   
   
   
84
Nô Bộc
(M) Thiên lương
 
Tam thai Thiên thương
Thiên quý Linh tinh
Thiên quan Phi liêm
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Dưỡng  
74
Thiên Di
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tấu thư Quả tú
  Hỏa tinh
  Điếu khách
  Thai
  Địa kiếp
   
   
   
64
Tật Ách
 
 
Bát tọa Thiên sứ
Ân quang Thiên riêu
Thiên y Trực phù
Quan sách Tuyệt
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
54
Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Long Đức Thiên la
Hoá quyền Thiên hình
  Bênh phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
94
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyễn Văn Quang

Sinh lúc 16:10
Thứ Năm ngày 23 tháng 9 năm 1993
Giờ Thân ngày 8 tháng 8 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục
An sao lưu động cho năm 1993


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tài Bạch
 
 
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Mộ
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
   
   
44
Phúc Đức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hữu bật Thiên hư
Thiên khôi Tuế phá
Văn tinh Đại hao
Thiên giải Quan đái
  Địa không
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
  Lưu Thiên Hư
104
Tử Tức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Phong cáo Địa võng
Thiên tài Thiên không
Thiên trù Đẩu quân
Thiêu dương Tử
Thanh long  
   
   
   
34
Phụ Mẫu
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Văn xương Kiếp sát
Thai phụ Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thiên thọ Phục binh
Địa giải  
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
114
Mệnh TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Hoa cái Lưu Kình Dương
Đế vượng  
   
   
   
4
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thái dương
 
Văn khúc Suy
Thiên hỷ Âm Sát
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
14
Thê TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tả phù Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lực sĩ Đà la
Hoá lộc Bệnh
Lưu Thiên Mã Lưu Tang Môn
  Lưu Đà La
   
   
24

Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Quang