Phúc Đức TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên quan Cô thần
Thiên tài Linh tinh
Thiếu âm Bệnh
Lộc tồn Lưu Thiên Khốc
Bác sĩ Lưu Đà La
   
   
   
103
Điền Trạch
(M) Thiên lương
 
Văn khúc Quan phù
Long trì Quan phủ
Lưu Lộc Tồn Kình dương
  Suy
   
   
   
   
93
Quan Lộc (THÂN)
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tả phù Lưu hà
Hữu bật Tử phù
Nguyệt đức Phục binh
Thiên hỷ Hoá kỵ
Đế vượng Lưu Thiên Hư
  Lưu Kình Dương
   
   
83
Nô Bộc
 
 
Văn xương Thiên thương
Thai phụ Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Âm Sát
Văn tinh  
Lâm quan  
Hoá khoa  
73
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Cự môn
 
Phong cáo Thiên khốc
Thiên y Thiên la
Lực sĩ Thiên riêu
  Tang môn
  Đà la
  Tử
   
   
113
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Thị Thu Nga

Giờ Dần ngày 8 tháng 4 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
An sao lưu động cho năm 2009


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Thiên Di
 
 
Thiên việt Phá toái
Thiên thọ Bênh phù
Long Đức Quan đái
  Địa không
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
63
Mệnh
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Mộ
Thanh long Lưu Tang Môn
   
   
   
   
   
3
Tật Ách TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Hoa cái Thiên sứ
Địa giải Địa võng
Hỷ thần Bạch hổ
Hoá lộc Mộc dục
Đường phù  
   
   
   
53
Huynh Đệ
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tam thai Thái tuế
Ân quang Tiểu hao
Hoá quyền Tuyệt
   
   
   
   
   
13
Phu
(B) Thiên phủ
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tướng quân Đẩu quân
Quốc ấn Thai
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
  Lưu Thái Tuế
   
23
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên quý Điếu khách
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên trù  
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
33
Tài Bạch TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Hỏa tinh
Thiên giải Phi liêm
Phúc đức  
Trường sinh  
Lưu Thiên Mã  
   
   
43

Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Thu Nga