Thiên Di
 
 
Long trì Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Thanh long Quan phù
Trường sinh  
   
   
   
   
65
Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Thiên sứ
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Tiểu hao
Thiên trù Mộc dục
Văn tinh Địa kiếp
Hoá lộc Âm Sát
   
   
75
Tài Bạch TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Ân quang Thiên hư
Thiên quý Tuế phá
Tướng quân Quan đái
Hoá khoa  
   
   
   
   
85
Tử Tức
 
 
Tả phù  
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
95
Nô Bộc
(V) Thái dương
 
Thiên quan Thiên thương
Thiếu âm Thiên la
Lực sĩ Đẩu quân
Dưỡng Kình dương
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
   
55
Mão Dần Sửu
  Nguyễn Thị Phượng

Sinh lúc 13:00
Chủ Nhật ngày 23 tháng 6 năm 1985
Giờ Mùi ngày 6 tháng 5 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thổ Ngũ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phu
(B) Thiên phủ
 
Phong cáo Bạch hổ
Phượng cát Phi liêm
Giải thần  
Đế vượng  
   
   
   
   
105
Quan Lộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn xương Linh tinh
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Thai
  Thiên Sát
   
   
   
   
45
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên đức Địa võng
Phúc đức Quả tú
Hỷ thần Lưu hà
  Hỏa tinh
  Suy
  Hoá kỵ
   
   
115
Điền Trạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Hồng loan Cô thần
Thiên thọ Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Hoá quyền Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
   
   
35
Phúc Đức (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Tam thai Thiên hình
Bát tọa Phá toái
Thai phụ Thái tuế
Hoa cái Phục binh
  Mộ
   
   
   
25
Phụ Mẫu
(V) Cự môn
 
Thiên khôi Trực phù
Thiên tài Đại hao
Thiên giải Tử
Quan sách  
   
   
   
   
15
Mệnh TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn khúc Điếu khách
Thiên mã Bênh phù
Địa giải Bệnh
Quốc ấn  
   
   
   
   
5

Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Phượng