Nô Bộc
(V) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên thương
Bát tọa Cô thần
Phong cáo Kiếp sát
Thiên hỷ Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ  
Trường sinh  
74
Thiên Di (THÂN)
(M) Tử vi
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Đẩu quân
Thiên trù Quan phủ
Dưỡng Kình dương
  Thiên Sát
  Lưu Tang Môn
   
   
64
Tật Ách
 
 
Văn khúc Thiên sứ
Văn xương Phục binh
Thiên việt Thai
Thiếu âm Nguyệt Sát
   
   
   
   
54
Tài Bạch
(H) Phá Quân
 
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Địa giải Tuyệt
  Địa không
   
   
   
   
44
Quan Lộc
(H) Thất sát
 
Thiên quý Thiên la
Thiên tài Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Mộc dục
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
84
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Nguyễn Thùy Linh

Sinh lúc 06:45
Thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 1988
Giờ Mão ngày 29 tháng 2 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
An sao lưu động cho năm 2012


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tử Tức
 
 
Hữu bật Tử phù
Tam thai Bênh phù
Thai phụ Mộ
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Thiên giải  
Hoá khoa  
   
34
Điền Trạch
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
   
94
Phu TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Ân quang Thiên hư
Thiên thọ Địa võng
Hỷ thần Thiên hình
Đường phù Tuế phá
  Tử
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
24
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên y Thiên khốc
Thiên mã Thiên riêu
Lâm quan Điếu khách
Lưu Thiên Mã Tiểu hao
  Địa kiếp
  Lưu Thiên Khốc
   
   
104
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Linh tinh
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
114
Mệnh TRIỆT
(H) Tham lang
 
Tấu thư Bạch hổ
Hoá lộc Suy
  Âm Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
   
4
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thái âm
 
Hồng loan Hỏa tinh
Long Đức Phi liêm
Hoá quyền Bệnh
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
14

Lá số Tử vi của Nguyễn Thùy Linh