Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Thiên sứ
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Lâm quan  
Hoá khoa  
Lưu Lộc Tồn  
72
Tài Bạch
(M) Thiên lương
 
Phượng cát Thiên riêu
Giải thần Tang môn
Thiên y Kình dương
Thiên trù Thiên Sát
Lực sĩ Lưu Tang Môn
Đế vượng Lưu Kình Dương
   
   
82
Tử Tức
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Suy
Thiếu âm Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
   
   
   
92
Thê
 
 
Long trì Quan phù
Thiên thọ Đẩu quân
Văn tinh Tiểu hao
  Bệnh
  Địa kiếp
   
   
   
102
Thiên Di (THÂN)
(H) Cự môn
 
Hoa cái Thiên la
  Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Âm Sát
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Đà La
62
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Quang Sỹ

Sinh lúc 18:00
Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 1988
Giờ Dậu ngày 28 tháng 6 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
An sao lưu động cho năm 1988


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Huynh Đệ
 
 
Tả phù Tử phù
Nguyệt đức Tử
Đào hoa  
Tướng quân  
   
   
   
   
112
Nô Bộc
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Ân quang Thiên thương
Thai phụ Trực phù
Thiên quan Phục binh
Thiên Phúc Mộc dục
Quan sách  
Hoá lộc  
   
   
52
Mệnh TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Tấu thư Thiên hư
Đường phù Địa võng
  Tuế phá
  Mộ
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
2
Quan Lộc
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Bát tọa Thiên khốc
Thiên tài Thiên hình
Thiên mã Điếu khách
Trường sinh Đại hao
Hoá quyền Địa không
Lưu Thiên Mã Hoá kỵ
  Lưu Thiên Khốc
   
42
Điền Trạch TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Phá toái
Thiên khôi Linh tinh
Thiên đức Bênh phù
Thiên giải  
Phúc đức  
Dưỡng  
Quốc ấn  
32
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thái dương
 
Tam thai Bạch hổ
Địa giải Thai
Hỷ thần Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
   
22
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên quý Hỏa tinh
Phong cáo Phi liêm
Hồng loan Tuyệt
Long Đức  
   
   
   
   
12

Lá số Tử vi của Nguyễn Quang Sỹ