Mệnh
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thai phụ Cô thần
Thiên mã Phá toái
Trường sinh Tang môn
  Phục binh
   
   
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Thái dương
 
Tả phù Đại hao
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Thiên trù  
Văn tinh  
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
114
Phúc Đức TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Ân quang Quan phù
Thiên quý Bênh phù
Long trì Thai
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
   
   
104
Điền Trạch
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Hữu bật Kiếp sát
Thiên việt Tử phù
Thiên Phúc Tuyệt
Nguyệt đức Hoá kỵ
Thiên tài  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
94
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
 
Thiên quan Thiên la
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
14
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyễn Hoàng Hưng

Giờ Hợi ngày 22 tháng 3 năm Ất Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Địa giải Thiên hư
Hoá khoa Linh tinh
  Tuế phá
  Phi liêm
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
84
Thê (THÂN)
 
 
Tam thai Thiên khốc
Văn khúc Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Lộc tồn Quan đái
Bác sĩ  
   
   
   
24
Nô Bộc
(H) Cự môn
 
Thiên giải Thiên thương
Long Đức Địa võng
Tấu thư Lưu hà
  Hỏa tinh
  Tử
  Địa kiếp
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
74
Tử Tức
 
 
Quan sách Trực phù
Lực sĩ Đà la
Lâm quan  
   
   
   
   
   
34
Tài Bạch TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Phong cáo Quả tú
Thanh long Điếu khách
Đế vượng  
   
   
   
   
   
44
Tật Ách TUẦN
(V) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên đức Đẩu quân
Đào hoa Tiểu hao
Hồng loan Suy
Phúc đức Địa không
Hoá quyền  
   
   
54
Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
Bát tọa Thiên hình
Văn xương Bạch hổ
Tướng quân Bệnh
Quốc ấn  
   
   
   
   
64

Lá số Tử vi của Nguyễn Hoàng Hưng