Nô Bộc
(M) Thái dương
 
Hữu bật Thiên thương
Quan sách Phá toái
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Trực phù
Trường sinh Lưu Thiên Khốc
Hoá khoa Lưu Đà La
   
   
74
Thiên Di
(M) Phá Quân
 
Thiên tài Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Thiên trù Thái tuế
Dưỡng Quan phủ
Lưu Lộc Tồn Kình dương
  Địa kiếp
   
   
64
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên quý Thiên không
Thiên việt Phục binh
Thiêu dương Thai
  Hoá kỵ
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Kình Dương
   
54
Tài Bạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên thọ Cô thần
Thiên mã Tang môn
Văn tinh Đẩu quân
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
44
Quan Lộc
(M) Vũ khúc
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Lực sĩ Điếu khách
  Đà la
  Mộc dục
  Địa không
  Âm Sát
   
84
Tị Thìn Mão Dần
  Mau Ngo

Sinh lúc 14:00
Thứ Bảy ngày 22 tháng 7 năm 1978
Giờ Mùi ngày 18 tháng 6 năm Mậu Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Kim Tứ Cục
An sao lưu động cho năm 2009


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Tả phù Bênh phù
Phong cáo Mộ
Hồng loan Lưu Bạch Hổ
Thiếu âm  
Hoá quyền  
   
   
   
34
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Quan đái
Thiên quan Lưu Tang Môn
Thiên Phúc  
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Thanh long  
94
Phu
(V) Tham lang
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Linh tinh
Hỷ thần Quan phù
Hoá lộc Tử
Đường phù  
   
   
   
24
Phúc Đức (THÂN)
(M) Thất sát
 
Tam thai Thiên hình
Lâm quan Bạch hổ
  Tiểu hao
   
   
   
   
   
104
Phụ Mẫu TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Nguyệt Sát
Thiên khôi Lưu Thái Tuế
Thiên giải  
Long Đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
114
Mệnh TUẦN+TRIỆT
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Bát tọa Thiên khốc
Địa giải Thiên hư
Tấu thư Tuế phá
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
4
Huynh Đệ
(D) Cự môn
 
Văn khúc Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Lưu Thiên Mã Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
   
14

Lá số Tử vi của Mau Ngo