Mệnh
(D) Thiên phủ
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Hỏa tinh
Thiên mã Tuế phá
Tấu thư Lưu Tang Môn
Trường sinh  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
   
5
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Thiên quan Phi liêm
Địa giải Mộc dục
Long Đức  
Hoá khoa  
   
   
   
   
15
Phúc Đức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Hoa cái Thiên khốc
Thiên giải Bạch hổ
Hỷ thần Quan đái
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
   
25
Điền Trạch
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Thiên đức Thiên hình
Thiên thọ Kiếp sát
Phúc đức Đẩu quân
Lâm quan Bênh phù
Hoá quyền Lưu Đà La
Quốc ấn  
   
   
35
Huynh Đệ
 
 
Tam thai Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Âm Sát
Thiên tài  
Tướng quân  
Dưỡng  
   
   
115
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Hamster

Sinh lúc 16:50
Thứ Tư ngày 4 tháng 1 năm 1984
Giờ Thân ngày 2 tháng 12 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 2011


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thiên tướng
 
Đế vượng Phá toái
Lưu Lộc Tồn Điếu khách
  Đại hao
  Thiên Sát
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
45
Phu
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tả phù Quan phù
Long trì Tiểu hao
Thiên khôi Thai
Văn tinh Địa không
Hoá lộc Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
   
   
105
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Bát tọa Thiên thương
Phong cáo Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Quan sách Phục binh
  Suy
  Nguyệt Sát
  Lưu Kình Dương
55
Tử Tức
 
 
Văn xương Cô thần
Ân quang Lưu hà
Thai phụ Linh tinh
Thiếu âm Tuyệt
Thanh long  
   
   
   
95
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
 
 
Lực sĩ Tang môn
  Kình dương
  Mộ
   
   
   
   
   
85
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên sứ
Thiên quý Thiên riêu
Đào hoa Thiên không
Thiên y Tử
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
75
Thiên Di
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Hữu bật Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
  Bệnh
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
65

Lá số Tử vi của Hamster