Nô Bộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Nguyệt đức Thiên thương
Thiên trù Phá toái
Văn tinh Kiếp sát
Hoá quyền Tử phù
Hoá khoa Đại hao
  Tuyệt
   
72
Thiên Di
(M) Thái dương
 
Văn khúc Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
62
Tật Ách
(D) Thiên phủ
 
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Tử
Thiên quan Nguyệt Sát
Địa giải  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
52
Tài Bạch TRIỆT
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Văn xương Bạch hổ
Thai phụ Phi liêm
Thiên việt Bệnh
Thiên giải  
   
   
   
42
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên la
Thiên quý Quan phù
Phong cáo Phục binh
Long trì Thai
Thiên thọ  
Hoa cái  
   
82
Tị Thìn Mão Dần
  H

Giờ Dần ngày 16 tháng 1 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tử Tức TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Suy
Thiên hỷ Địa không
Phúc đức  
Tấu thư  
   
32
Điền Trạch
 
 
Hồng loan Quan phủ
Thiếu âm Kình dương
Dưỡng  
   
   
   
   
92
Phu TUẦN
(H) Cự môn
 
Hữu bật Địa võng
Ân quang Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
22
Phúc Đức
 
 
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Đẩu quân
Trường sinh Âm Sát
   
   
   
102
Phụ Mẫu
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
Hoá lộc Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
112
Mệnh
(V) Thiên lương
 
Thiên khôi Linh tinh
Thiên tài Hỏa tinh
Thanh long Thái tuế
  Quan đái
   
   
   
2
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Quan sách Trực phù
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
   
12

Lá số Tử vi của H