Mệnh (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Trường sinh  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
5
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Bát tọa Tang môn
Thai phụ Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Thiên Sát
Thiên trù Lưu Tang Môn
Dưỡng Lưu Kình Dương
Hoá quyền  
   
115
Phúc Đức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tả phù Phục binh
Hữu bật Thai
Thiên việt Nguyệt Sát
Thiếu âm  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
   
   
105
Điền Trạch
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Tam thai Quan phù
Long trì Đại hao
Văn tinh Tuyệt
  Âm Sát
   
   
   
   
95
Huynh Đệ
 
 
Văn khúc Thiên la
Thiên quý Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Mộc dục
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Đà La
   
15
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Hà Thị Thúy

Sinh lúc 00:30
Thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 1988
Giờ Tý ngày 2 tháng 4 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 1988


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Quan Lộc
(H) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Thiên tài Mộ
Thiên thọ  
   
   
   
   
85
Phu
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
   
25
Nô Bộc TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Văn xương Thiên thương
Ân quang Thiên hư
Địa giải Địa võng
Hỷ thần Linh tinh
Đường phù Tuế phá
  Tử
  Hoá kỵ
  Lưu Thiên Hư
75
Tử Tức
 
 
Phong cáo Thiên khốc
Thiên mã Hỏa tinh
Lâm quan Điếu khách
Lưu Thiên Mã Tiểu hao
  Lưu Thiên Khốc
   
   
   
35
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Đẩu quân
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
45
Tật Ách TRIỆT
 
 
Tấu thư Thiên sứ
  Thiên hình
  Bạch hổ
  Suy
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
55
Thiên Di TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Hồng loan Phi liêm
Thiên giải Bệnh
Long Đức Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
   
65

Lá số Tử vi của Hà Thị Thúy