Phúc Đức TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Cô thần
Thiên Phúc Phá toái
Thiên mã Tang môn
Tướng quân Bệnh
Quốc ấn Hoá kỵ
Lưu Thiên Mã Lưu Tang Môn
   
   
   
103
Điền Trạch TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Ân quang Tiểu hao
Thiên việt Suy
Thiên hỷ Địa không
Thiên tài  
Thiên trù  
Thiếu âm  
   
   
   
93
Quan Lộc TUẦN
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Phong cáo Thiên riêu
Long trì Quan phù
Phượng cát  
Giải thần  
Thiên y  
Hoa cái  
Thanh long  
Đế vượng  
Hoá quyền  
83
Nô Bộc
(D) Tham lang
 
Thiên quý Thiên thương
Nguyệt đức Kiếp sát
Lực sĩ Tử phù
Lâm quan Đà la
  Lưu Đà La
   
   
   
   
73
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên la
Thiên thọ Lưu hà
Thiêu dương Hỏa tinh
Tấu thư Thiên không
  Tử
  Địa kiếp
   
   
   
113
Mùi Thân Dậu Tuất
  DFGGRGG

Giờ Tị ngày 27 tháng 7 năm Tân Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tùng bách mộc
Cục: Mộc Tam Cục
An sao lưu động cho năm 2011


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn khúc Thiên hư
Thiên quan Tuế phá
Lộc tồn Quan đái
Bác sĩ Thiên Sát
Hoá lộc Lưu Thiên Hư
Hoá khoa  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
63
Mệnh
 
 
  Thiên khốc
  Thiên hình
  Linh tinh
  Thái tuế
  Phi liêm
  Mộ
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
   
3
Tật Ách
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Thiên sứ
Long Đức Địa võng
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
53
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Trực phù
Thiên khôi Đẩu quân
Thiên giải Tuyệt
Quan sách Âm Sát
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
13
Thê (THÂN)
 
 
Địa giải Quả tú
  Điếu khách
  Bênh phù
  Thai
   
   
   
   
   
23
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Tam thai Đại hao
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Văn tinh  
Phúc đức  
Dưỡng  
   
   
33
Tài Bạch
(H) Thiên lương
 
Thai phụ Bạch hổ
Trường sinh Phục binh
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
   
   
43

Lá số Tử vi của DFGGRGG