Cách tính Trùng Tang

Thứ bảy 12/04/2008 12:00:00 (GMT +7)


Nguồn: Trích vnthuquan.net

Bước 1: Ta khởi Đại -Tiểu -Số -liên -tiết, nam khởi tại Dần đi thuận , nữ khởi tại Thân đi nghịch, tính đến tuổi người mất thì dừng lại. Ví dụ : Người mất là nam 68 tuổi Tại Dần ta khởi 10, Mẹo là 20 , Thìn là 30, Tị là 40, Ngọ là 50, Thân là 60 , Dậu là 61, Tuất là 62 , Hợi là 63, Tý là 64 , Sừu là 65 , Dần là 66 , Mẹo là 67 , Thìn là 68. Đến đây là đã đến tuổi người mất, ta dừng lại, chờ...tính tiếp

Bước 2: Ta lấy cung kế đó khởi tháng giêng, tính đến tháng người mất Ví dụ : Giả như người mất ở trên là mất vào tháng 6 , ngày 9 , giờ Dần Ở trên ta đã đếm tới cung Thìn là tuổi người đó , vậy cung kế là cung Tị khởi tháng 1 , Ngọ là tháng 2 , Mùi là tháng 3 , Thân là tháng 4 , Dậu là tháng 5 , Tuất là tháng 6.

Bước 3: Ta lần lượt tính như thế với ngày , rồi giờ.  Ví dụ : Ở trên ta đã có tháng 6 ở Tuất , vậy nhích tới Hợi là mùng 1 , Tý là mùng 2 , Sửu là mùng 3 , Dần là mùng 4 , Mẹo là mùng 5 , Thìn là mùng 6 , Tị là mùng 7 , Ngọ là mùng 8 , Mùi là mùng 9. Vậy thì tới cung Thân là giờ Tý , cung Dậu là giờ Sửu , cung Tuất là giờ Dần. Bây giờ ta chỉ việc tra vào xem các cung năm tháng ngày giờ rơi vào cung nào thôi :     Các cung TÝ _ NGỌ _ MẸO _ DẬU  là Thiên Di     Các cung THÌN _ TUẤT _ SỬU _ MÙI là Nhập Mộ     Các cung DẦN _ THÂN _ TỊ _ HỢI là Trùng Tang Vậy các cung của ví dụ này là Nhập Mộ hết , vậy là người chết đó tận số rồi vậy. Như thế con cháu sau này sẽ làm ăn khấm khá. Thường thì có cung này có cung khác , hễ càng có nhiều cung Trùng Tang chừng nào thì việc Trùng càng bị nặng thôi.